Algemene Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn aan de volgende voorwaarden onderworpen:

Verder gebruik van deze website betekent acceptatie van onze Voorwaarden
Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Nunhems Netherlands B.V. namens Nunhems B.V., beide gevestigd te Nunhem, gemeente Leudal, Nederland (hierna samen NUNHEMS genoemd). NUNHEMS is het groentezaadbedrijf van BASF en maakt als zodanig onderdeel uit van de BASF Groep. Wij behouden ons het recht voor om deze website stop te zetten of om deze website, de Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Privacy Verklaring, de Cookie Verklaring, de Algemene Voorwaarden voor verkoop en levering en de Algemene Voorwaarden voor inkoop gedeeltelijk of volledig te wijzigen. Wij kunnen deze wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aanbrengen. Wij verzoeken u derhalve om bij uw volgende bezoek de voorwaarden opnieuw te bekijken, zodat u nota kunt nemen van eventuele wijzigingen.

Copyright
Alle op deze website gepubliceerde informatie, documenten en afbeeldingen zijn exclusief eigendom van NUNHEMS. De informatie mag worden gebruikt op voorwaarde dat op alle kopieën wordt vermeld dat het copyright bij NUNHEMS berust, dat de informatie uitsluitend voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt en niet commercieel te gelde wordt gemaakt, dat de informatie op geen enkele wijze wordt gewijzigd en dat de afbeeldingen op de website uitsluitend met de begeleidende tekst worden gebruikt.

Handelsmerken en overige intellectuele eigendomsrechten
Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van NUNHEMS of de BASF Groep, tenzij anders vermeld of tenzij deze anderszins te herkennen zijn als rechten van derden. Elk niet-geautoriseerd gebruik of misbruik van deze merken of andere informatie is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op de wet op het auteursrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.

Beperkte aansprakelijkheid
NUNHEMS of derden die betrokken zijn bij het schrijven, de productie of de transmissie van deze website is of zijn niet aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang tot deze website of de onmogelijkheid toegang tot deze website te verkrijgen, uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of uit het feit dat u zich verlaten hebt op informatie die op deze website wordt verstrekt. NUNHEMS heeft de gedetailleerde informatie die verstrekt wordt op deze website naar eer en geweten en met professionele zorgvuldigheid aan de hand van interne en externe bronnen samengesteld. Wij zetten ons ervoor in de hier gepresenteerde informatie voortdurend uit te breiden en te actualiseren. Er worden echter geen stilzwijgende of uitdrukkelijke garanties gegeven of uitspraken gedaan over de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website. Wij willen u erop wijzen dat informatie die correct was op de dag van publicatie inmiddels verouderd kan zijn. Wij adviseren u derhalve alle informatie die u aan deze website ontleent eerst te controleren alvorens deze in enigerlei vorm te gebruiken. Advies dat op deze website wordt gegeven vrijwaart u niet van de verplichting ons jongste advies - met name onze veiligheidsbladen en technische specificaties - en onze producten te verifiëren, met het oog op hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden. Mocht u prijs stellen op advies of aanwijzingen met betrekking tot onze producten of diensten, neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Websites van derden verkopers/ koppelingen
Deze website bevat koppelingen/ verwijzingen naar websites van derden. Het feit dat NUNHEMS deze koppelingen aanbiedt, betekent niet dat NUNHEMS instemt met de inhoud ervan. Verder aanvaardt NUNHEMS geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van dergelijke websites, noch voor schade of nadeel die uit het gebruik van de inhoud daarvan zou zijn ontstaan. De keuze van koppelingen mag er op generlei wijze toe leiden dat gebruikers alleen de pagina's kunnen gebruiken waar de koppelingen naartoe leiden. NUNHEMS behoudt zich te allen tijde het recht voor om een koppeling te verwijderen.

Door u verschafte informatie
De gebruiker van deze website draagt volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van de informatie die hij/ zij naar NUNHEMS zendt en staat er tevens voor in dat daarbij geen rechten van derden worden geschonden. NUNHEMS heeft het recht de inhoud van ontvangen informatie, waaronder begrepen ideeën, uitvindingen, blauwdrukken, technieken en deskundigheid die daarin vervat zijn, voor alle doeleinden te gebruiken.

Internationale gebruikers
Deze website is bestemd voor internationaal gebruik. NUNHEMS verleent echter geen garantie dat de op deze website gepresenteerde details ook wereldwijd correct zijn en met name dat producten en diensten overal ter wereld met hetzelfde uiterlijk, met dezelfde afmetingen of op dezelfde voorwaarden verkrijgbaar zullen zijn. Indien u toegang tot deze website verkrijgt of gegevens download, mag u niet vergeten dat het tot uw verantwoordelijkheid behoort om de plaatselijke wetgeving na te leven.
De verpakking, verpakkingsgrootte, letters en markeringen van de producten die op deze website zijn vermeld, kunnen van land tot land verschillen.

Deze website kan verwijzingen bevatten naar rassen die niet verkrijgbaar zijn in een bepaalde markt. Uit dergelijke verwijzingen kan in geen geval worden afgeleid dat NUNHEMS dat ras in die markt verkoopt of wil gaan verkopen.

Verkoop van NUNHEMS producten
Onze producten worden verkocht overeenkomstig de telkens geldende versie van onze Algemene Voorwaarden voor verkoop en levering.

Toekomstgerichte mededelingen
Deze website kan toekomstgerichte mededelingen bevatten die gebaseerd zijn op actuele aannames en prognoses die gedaan of gemaakt zijn door het management van de BASF Groep of NUNHEMS. Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot wezenlijke verschillen tussen de daadwerkelijke resultaten in de toekomst, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestaties van het bedrijf en de ramingen die hier gegeven worden. Een aantal van deze factoren wordt besproken in de publieke verslagen van BASF die beschikbaar zijn op de website van BASF: http://www.basf.com/. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het actualiseren van deze toekomstgerichte mededelingen of voor het aanpassen ervan aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Toepasselijk recht
Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank Limburg, Nederland.

Deze versie dateert van augustus 2018. Alle rechten zijn voorbehouden.

Last UpdateSeptember 15, 2019