Privacy notice in verband met gegevensbescherming voor sollicitanten Nunhems Netherlands BV

Nunhems Netherlands B.V. (“Nunhems”), onderdeel van BASF’s vegetable seeds business, neemt persoonsgegevensbescherming serieus. Deze informatie beschrijft de beginselen die van toepassing zijn wanneer u solliciteert bij Nunhems. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgt Nunhems de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).  


1.             Gegevensverwerking

Nunhems verwerkt bij uw sollicitatie enkel die persoonsgegevens die relevant zijn voor uw sollicitatie en welke door u rechtstreeks worden gegeven of welke wij ontvangen middels derden (zoals een headhunter, detacherings- of uitzendbureau). Hierbij gaat het om master data (zoals voor- en achternaam, eventuele titels, nationaliteit), contact details (zoals prive-adres, telefoonnummer, e-mail adres), BSN, CV, motivatiebrief, soft skills data, bankrekeningnummer, famieliegegevens en dergelijke.

Wij verwerken geen speciale persoonsgegevens.


2.             Doeleinde en omvang van de verwerking

Het doeleinde van de verwerking van uw persoonsgegevens is het gebruik van uw gegevens voor de sollicitatieprocedure, dat wil zeggen voor het verlenen van toegang tot onze site, voor de afweging van u als kandidaat voor de betreffende functie, voor de eventuele screening middels vragenlijsten, het doen van assessments en daarna, bij bewezen beschiktheid, voor de opmaak van een eventuele arbeidsovereenkomst.

De persoonsgegevens beschreven onder punt 1 hierboven worden opgeslagen in de mate waarin dit noodzakelijk is voor deze doeleinden. Verder kan Nunhems dergelijke gegevens opslaan indien en voorzover dit is voorzien door de toepasselijke wetten.

Uw gegevens worden vastgelegd en (tijdelijk) bewaard in het HR systeem van Nunhems.


3.             Rechtsgrond

Het verwerken van de genoemde persoonsgegevens vindt plaats op grond van sub (a) van Artikel 6 lid 1 AVG. De verwerking geschiedt op basis van uw toestemming, welke u uitdrukkelijk dient te geven middels een toestemmingsverklaring bij uw sollicitatie.

U bepaalt zelf of u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens, welke gegevens u vrijgeeft en voor hoelang (zie punt 6). Als u dergelijke gegevens niet vrijgeeft, kan Nunhems u weigeren als sollicitant.


4.             Verstrekken aan derden

Nunhems maakt gebruik van diverse service providers bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dergelijke gegevensverwerkers verwerken persoonsgegevens alleen na instructies van ons. Daarnaast kan Nunhems uw persoonsgegevens aan derden, zoals een overheidsorgaan, verstrekken indien zij daartoe wettelijk is verplicht.

Binnen de Nunhems- danwel BASF-groep (waar Nunhems onderdeel van is) zullen uw gegevens alleen dan aan een andere groepsonderneming worden verstrekt, indien het gaat om een grensoverschrijdende functie op basis van de organisatorische structuur (zoals HR-ontwikkeling) en u hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Indien uw persoonsgegevens worden overgebracht naar een service provider of groepsonderneming, gevestigd buiten de Europese Unie, dan zal dit alleen worden gedaan indien er voor dit land een adequaat gegevens-beschermingsniveau is afgegeven of indien er andere gegevensbeschermingsgarantie van toepassing zijn (zoals bindende bedrijfsvoorschriften of EU-standaard contractuele clausules).

 

5.             Beveiliging van uw persoonsgegevens

Nunhems neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging en/of beschadiging. De persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor degenen die belast zijn met de sollicitatieprocedure.

 

6.             Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de sollicitatieprocedure. Indien u om wat voor reden dan ook niet voor de functie in aanmerking komt of u trekt zich terug uit de procedure, dan worden uw gegevens na 1 maand verwijderd uit onze systemen.

Indien u voor andere (toekomstige) vacatures in aanmerking wil komen, dan kunnen wij uw persoonsgegevens met uw uitdrukkelijke toestemming bewaren voor een maximum termijn van 1 jaar.

Na deze periode worden de gegevens volledig gewist uit onze systemen.


7.             Uw rechten

U heeft op grond van de AVG het recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen en/ of te beperken.

Daarnaast heeft u onder omstandigheden het recht op dataportabiliteit, waarbij u aan ons kunt vragen om uw gegevens, waar technisch haalbaar, te verplaatsen, kopieren of over te brengen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, voor uw eigen doeleinden naar andere services.

Om een van uw rechten uit te oefenen, vragen te stellen en/of een klacht in te dienen, kunt u contact met ons opnemen middels het volgende e-mailadres: data.privacy@vegetableseeds.basf.com.

De uitoefening van deze rechten is kosteloos voor u. Wij zullen uw identiteit intern onderzoeken, maar indien dit niet (voldoende) lukt, dan zullen wij contact met u opnemen. Wij zullen proberen binnen 30 dagen uw verzoek te beantwoorden en daarnaast zullen wij redelijke inspanningen leveren in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om, indien gevraagd, de persoonlijke informatie over u in onze bestanden te leveren, te corrigeren of te wissen.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop een klacht die u indient met betrekking tot uw persoonlijke informatie wordt behandelen door ons, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. De AP is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regels die gaan over de bescherming van persoonsgegevens.

 

8.             Contact

Deze privacy notice ziet op verwerkingen die worden verricht door Nunhems (de verwerkingsverantwoordelijke). Vragen en/ of opmerkingen over deze privacy notice kunnen worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: data.privacy@vegetableseeds.basf.com. Uw e-mail zal worden behandeld door de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming van Nunhems.

Voor alle overige vragen aangaande Nunhems, verwijst Nunhems naar haar website (www.nunhems.com) ofwel kunt u rechtstreeks contact opnemen met Nunhems. De contactgegevens van Nunhems zijn als volgt:

 

Nunhems Netherlands B.V.

Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem

Nederland

Tel: +31 (0)475 599 222


Deze privacy notice is voor het laatst bijgewerkt in mei 2019.

Nunhems behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacy notice aan te brengen.

Last UpdateSeptember 15, 2019