nunhems-logo.png
BASF | Nunhems

Privacy notice in verband met gegevensbescherming voor bezoekers Nunhems Netherlands BV

Nunhems Netherlands B.V. (“Nunhems”), onderdeel van BASF’s vegetable seeds business, neemt persoonsgegevensbescherming serieus. Deze informatie beschrijft de beginselen die van toepassing zijn wanneer Nunhems bezoekers krijgt op de site. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgt Nunhems de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).


1.             Gegevensverwerking

Nunhems verwerkt bij uw bezoek aan de site enkel die gegevens die relevant zijn voor uw registratie:

a.     Nunhems verwerkt die gegevens welke door de medewerker van Nunhems, diegene die u heeft uitgenodigd, aan haar worden verstrekt via het visitorsmanagementsysteem, ofwel welke rechtstreeks door u zelf worden gegeven, bijvoorbeeld via persoonlijke contact, een telefoongesprek of e-mail. Hierbij worden de volgende gegevens van u bewaard: voor- en achternaam, bedrijfsnaam en functie.

Identiteitsbewijzen worden gevraagd enkel ter identificatie en worden slechts ingezien bij aanmelding. Er worden geen kopieen gemaakt.

b.     Wanneer u op de site komt om een contract uit te voeren voor Nunhems, verwerkt Nunhems de naam van het bedrijf waarvoor u werkt en andere noodzakelijke persoonsgegevens om een dergelijk contract uit te voeren.

c.     Ingeval u met een voertuig onze site gaat betreden, verwerkt Nunhems de nummerplaat van het gebruikte voertuig in combinatie met de bedrijfsnaam en de in- en uitrijtijd.


2.             Doeleinde en omvang van de verwerking

Het doeleinde van de verwerking van uw persoonsgegevens is de verificatie van uw toegangsbevoegdheid en de bescherming en beveliging van de site en de mensen die op de site werken. De persoonsgegevens beschreven onder punt 1 hierboven worden opgeslagen in de mate waarin dit noodzakelijk is voor deze doeleinden. Verder kan Nunhems dergelijke gegevens opslaan indien en voorzover dit is voorzien door de toepasselijke wetten.

Indien u op bezoek komt, wordt u aangemeld bij de receptie door uw contactpersoon bij Nunhems middels het visitorsmanagementsystem. Vervolgens dient u zich bij aankomst bij Nunhems te melden bij de receptie. De persoonssgegevens worden door Nunhems gebruikt om een bezoekerspas te overhandigen, die zichtbaar gedragen dient te worden op de site. Bij inlevering van de bezoekerspas aan het einde van de dag worden de persoonsgegevens, die zijn gekoppeld aan de bezoekerspas, gewist. Uw gegevens blijven nog wel tijdelijk bewaard in het visitorsmagamentsysteem (zie punt 6).


3.             Rechtsgrond

Het verwerken van de in deze notice genoemde persoonsgegevens vindt plaats op grond van sub (f) van Artikel 6 lid 1 AVG. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Nunhems. Dat belang is de toegangscontrole ter verificatie van uw toegangsbevoegdheid en ter beveiliging van de site en de mensen die werken op de site van Nunhems.

U bepaalt zelf of u dergelijke persoonsgegevens vrijgeeft. Als u dergelijke gegevens niet vrijgeeft, kan Nunhems u de toegang tot de site weigeren.


4.             Verstrekken aan derden

Nunhems maakt gebruik van een beveiligingsbedrijf, welke belast is met de toegangscontrole namens Nunhems. Een dergelijke gegevensverwerker verwerkt persoonsgegevens alleen na instructies van ons. Daarnaast kan Nunhems uw persoonsgegevens aan derden, zoals een overheidsorgaan, verstrekken indien zij daartoe wettelijk is verplicht.

Het is niet onze bedoeling om uw persoonsgegevens over te brengen naar een land buiten de Europese Unie.


5.             Beveiliging van uw persoonsgegevens

Nunhems neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging en/of beschadiging. De persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor degenen die belast zijn met de toegangscontrole en beveiliging van het terrein.


6.             Bewaartermijn

Er worden 2 verschillende bewaartermijnen in het visitorsmanagementsysteem door Nunhems gehanteerd, namelijk:

  • die gegevens waarbij geen bedrijfsnaam wordt genoemd, worden voor een maximale periode van 1 maand bewaard;
  • die gegevens waarbij wel een bedrijfsnaam is genoemd, worden bewaard voor een maximale periode van 1 jaar.

Na deze periodes worden de gegevens volledig gewist uit het systeem.


7.             Uw rechten

U heeft op grond van de AVG het recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen en/ of te beperken.

Daarnaast heeft u onder omstandigheden het recht op dataportabiliteit, waarbij u aan ons kunt vragen om uw gegevens, waar technisch haalbaar, te verplaatsen, kopieren of over te brengen voor uw eigen doeleinden naar andere services in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar format.

Om een van uw rechten uit te oefenen, vragen te stellen en/of een klacht in te dienen, kunt u contact met ons opnemen middels het volgende e-mailadres: data.privacy@vegetableseeds.basf.com.

De uitoefening van deze rechten is kosteloos voor u. Wij zullen uw identiteit intern onderzoeken, maar indien dit niet (voldoende) lukt, dan zullen wij contact met u opnemen. Wij zullen proberen binnen 30 dagen uw verzoek te beantwoorden en daarnaast zullen wij redelijke inspanningen leveren in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om, indien gevraagd, de persoonlijke informatie over u in onze bestanden te leveren, te corrigeren of te wissen.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop een klacht die u indient met betrekking tot uw persoonlijke informatie wordt behandelen door ons, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. De AP is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regels die gaan over de bescherming van persoonsgegevens.

 

8.             Contact

Deze privacy notice ziet op verwerkingen die worden verricht door Nunhems (de verwerkingsverantwoordelijke). Vragen en/ of opmerkingen over deze privacy notice kunnen worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: data.privacy@vegetableseeds.basf.com. Uw e-mail zal worden behandeld door de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming van Nunhems.

Voor alle overige vragen aangaande Nunhems, verwijst Nunhems naar haar website (www.nunhems.com) ofwel kunt u rechtstreeks contact opnemen met Nunhems. De contactgegevens van Nunhems zijn als volgt:


Nunhems Netherlands B.V.

Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem

Nederland

Tel: +31 (0)475 599 222


Deze privacy notice is gemaakt in mei 2019.

Nunhems behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacy notice aan te brengen.

Laatste update 17 september 2019