nunhems-logo.png
BASF | Nunhems

Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden ("Voorwaarden"), opgesteld door Nunhems Netherlands BV ("Nunhems"), met kantoor aan de Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem, gemeente Leudal, Nederland, zijn van kracht vanaf 1 Augustus 2023, ("Ingangsdatum") en vervangen alle eerder door Nunhems gepubliceerde versies. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Limburg, Nederland, onder registratienummer 13014340.

 

Deze Voorwaarden bevatten belangrijke bepalingen die van toepassing zijn op alle Offertes en Overeenkomsten. Daarom dient de Koper deze bepalingen zorgvuldig te lezen alvorens deze Voorwaarden te accepteren.

 

Definities en interpretaties

 • Overeenkomst: een koopovereenkomst die tussen Partijen wordt gesloten met inachtneming van Artikel 2 van deze Voorwaarden en waarin alle commerciële voorwaarden tussen Partijen zijn vastgelegd. Een Overeenkomst tussen Nunhems en de Koper komt tot stand door de bevestiging van de Bestelling of door aanvaarding van een Offerte. Indien de bevestiging afwijkt van de Bestelling, vormt deze bevestiging een nieuw, niet-bindend aanbod van Nunhems. Indien er geen bevestiging van de Bestelling of aanvaarding van een Offerte is, vormt een ondertekend contract tussen de Partijen, met inbegrip van deze Voorwaarden, eveneens een Overeenkomst. Er ontstaan derhalve geen rechten of verplichtingen tussen de Partijen, totdat de bevestiging van de Bestelling is verzonden of een Offerte is aanvaard of een contract door de Partijen is ondertekend.
 • Artikel: betekent een Artikel van deze Voorwaarden.
 • Merken: alle handelsmerken, logo's, tekens en soortgelijke uitdrukkingsmiddelen die Nunhems op de verpakking van de Producten en alle communicatie, displays en verklaringen gebruikt, om zichzelf en haar Producten van derden te onderscheiden en welke Merken exclusief eigendom zijn van Nunhems of een van haar relevante dochterondernemingen in de Nunhems bedrijvengroep.
 • Werkdag: een dag die geen zaterdag, zondag of feestdag is in Nederland of, voor leveringen van de Producten, op de plaats van levering. Indien een Werkdag niet expliciet wordt genoemd, dient deze te worden opgevat als een gewone dag of kalenderdag.
 • Koper: de persoon of entiteit die per telefoon, e-mail, persoonlijk, via het online bestelsysteem van Nunhems of anderszins Producten bij Nunhems bestelt.
 • Vertrouwelijke informatie: alle informatie die Nunhems mondeling of schriftelijk aan de Koper verstrekt en die als vertrouwelijke informatie is aangemerkt of die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd, gezien de aard van de informatie en/of de omstandigheden waarin de informatie is verstrekt.
 • Offerte: elk aanbod van Nunhems met betrekking tot de verkoop van Producten, op basis waarvan Nunhems de Producten aan de Koper zal verkopen.
 • Bestelling: een inkooporder voor Producten.
 • Partijen: de partijen bij de Overeenkomst waarnaar gezamenlijk wordt verwezen.
 • Producten: de door Koper van Nunhems gekochte of te kopen goederen waarop de Overeenkomst betrekking heeft.
 • Nunhems: Nunhems Netherlands B.V.
 • Voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden die van tijd tot tijd worden gewijzigd. Afwijkingen van deze Voorwaarden vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nunhems.
 • BTW: de door de Nederlandse overheid geheven omzet-belasting.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Bestellingen en Overeenkomsten tussen Nunhems en de Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van voorwaarden van Koper, met inbegrip van voorwaarden die zijn afgedrukt in of waarnaar wordt verwezen in de schriftelijke mededeling van Koper aangaande aankoop of een Bestelling, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs indien de voorwaarden van Koper mogelijk (geheel of gedeeltelijk) zijn toegepast in eerdere transacties tussen Partijen.
 2. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en een andere bepaling in de Offerte of de Overeenkomst, prevaleert de bepaling uit de Offerte of Overeenkomst

 

 Artikel 2. Offertes en Opdrachten

 1. De Offertes van Nunhems zijn vrijblijvend. Tot drie (3) Werkdagen nadat Koper een vrijblijvend Aanbod heeft aanvaard, heeft Nunhems het recht haar Aanbod in te trekken.
 2. Schriftelijke Offertes vervallen automatisch indien deze niet binnen dertig (30) dagen schriftelijk door de Koper worden aanvaard. Zodra een Offerte door de Koper is geaccepteerd en/of bevestigd, kan deze door de Koper niet meer worden geannuleerd, tenzij met schriftelijke toestemming van Nunhems. Indien de Koper de Bestelling annuleert nadat een Overeenkomst tussen de Partijen is gesloten en Nunhems hiervoor schriftelijk toestemming geeft, stemt de Koper ermee in 10% van het factuurbedrag als annuleringskosten te betalen om Nunhems te compenseren voor de kosten die Nunhems heeft gemaakt bij het plaatsen en annuleren van de Bestelling, inclusief maar niet beperkt tot eventuele verpakkings- en herbevoorradingskosten. Dit laat het recht van Nunhems onverlet om de volledige annulerings-vergoeding te eisen.
 3. Alle Bestellingen moeten worden geplaatst op de wijze en in de vorm die Nunhems altijd vereist.
 4. Nunhems mag naar eigen goeddunken een "gespecificeerde orderhoeveelheid" vaststellen, zijnde de minimale orderhoeveelheid voor elke Bestelling van aan de Koper te leveren Producten.
 5. Indien de in een Bestelling gevraagde hoeveelheid afwijkt van de door Nunhems toegepaste standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, staat het Nunhems vrij de eerstvolgende, hogere hoeveelheid te leveren.
 6. Nunhems behoudt zich het recht voor een rechtstreeks bij Nunhems geplaatste Bestelling met een waarde van minder dan 500 (vijfhonderd) euro te weigeren.
 7. Een Aanbod aan de Koper of een Overeenkomst tussen Nunhems en de Koper impliceert niet en mag op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als een impliciete licentie aan de Koper met betrekking tot enig intellectueel eigendom op de aangeboden of verkochte Producten.

 

Artikel 3. Prijzen en betaling

 

 1. De prijs voor de Producten en welke Producten aan Koper worden verkocht, zijn gespecificeerd in de Overeenkomst.
 2. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, behoudt Nunhems zich het recht voor haar prijzen periodiek en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering maakt de voorgaande ongeldig voor alle Bestellingen die na die nieuwe prijsnotering worden geplaatst.
 3. De in een Offerte of een Overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, of gelijkwaardig belasting, tenzij anders aangegeven.
 4. De Koper moet de BTW of een andere belasting, heffing, tarief of kosten betalen naast en gelijktijdig met de betaling van de prijs. Nunhems zal Koper voorzien van een belastingfactuur zoals wettelijk vereist.
 5. Betaling dient binnen dertig (30) dagen na factuurdatum door Nunhems te zijn ontvangen, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst. Indien Koper na deze dertig (30) dagen niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is Koper automatisch en zonder ingebrekestelling in verzuim. Koper is dan vanaf de datum van verzuim een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand of de wettelijke rente voor achterstallige betaling in het land van Koper, afhankelijk welk bedrag hoger is, over het uitstaande bedrag. Elke betaling door de Koper zal eerst in mindering worden gebracht op de rente die de Koper heeft moeten betalen.
 6. Niettegenstaande bovenstaand Artikel 3.5 behoudt Nunhems zich het recht voor volledige betaling (of passende betalingsgaranties) te eisen vóór of bij verzending van de Producten aan de Koper.
 7. Indien betaling in termijnen tussen Partijen is overeengekomen, wordt het gehele resterende bedrag onmiddellijk opeisbaar (zonder dat ingebrekestelling is vereist) in geval van te late betaling van een termijn. Het bepaalde in de laatste zin van Artikel 3.5 is van overeenkomstige toepassing.
 8. Indien de Koper één of meerdere van zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de Voorwaarden niet nakomt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot uitstel van betaling), dan:
  • worden de verplichtingen van Nunhems automatisch en onmiddellijk opgeschort, totdat de Koper alle door hem verschuldigde bedragen heeft betaald, inclusief de betaling van eventuele buitengerechtelijke kosten; en 
  • mag Nunhems volledige betaling (vooraf) en/of voldoende zekerheid van de Koper eisen, bijvoorbeeld in de vorm van het afgeven van een bankgarantie door een gerenommeerde bankinstelling in het land van Nunhems, met betrekking tot de nakoming door de Koper; en 
  • heeft Nunhems het recht de Overeenkomst met de Koper met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder enige verplichting de Koper op enigerlei wijze schadeloos te stellen.
 9. Onder geen enkele omstandigheid is het de Koper toegestaan verschuldigde betalingen uit te stellen of bedragen op verschuldigde facturen van Nunhems in mindering te brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nunhems.
 10. Nunhems mag naar eigen goeddunken een betaling, die niet specifiek refereert aan de factuur waarvoor deze betaling wordt gedaan, toewijzen ter voldoening van verschuldigde bedragen uit hoofde van openstaande facturen zonder rekening te houden met de datum van deze facturen.
 11. Het is Koper niet toegestaan zich te beroepen op opschorting van betaling en/of vereffening van vorderingen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Nunhems.
 12. Indien Nunhems een vordering heeft op een aan Koper gelieerd bedrijf - bijvoorbeeld een moeder-, dochter- of zusterbedrijf - en dat bedrijf verkeert in staat van faillissement of liquidatie of indien aan dat bedrijf surseance van betaling is verleend, dan mag Nunhems die vordering verrekenen met elke vordering die de Koper op Nunhems heeft, zelfs als de vordering van Nunhems op dat moment nog niet opeisbaar is.
 13. Indien bij Koper insolventie optreedt door liquidatie, faillissement of indien surseance van betaling wordt verleend, worden de betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar en heeft Nunhems het recht de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, dit alles onverminderd het recht van Nunhems om schadevergoeding te eisen en zonder zelf tot enige schadevergoeding jegens Koper gehouden te zijn.
 14. Indien Koper één of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de Voorwaarden niet nakomt, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Koper, inclusief de verschuldigde rente over deze kosten.

 

Artikel 4. Oogst- en Verwerkingsvoorbehoud

 1. Op alle leveringen is het gebruikelijke oogst- en verwerkingsvoorbehoud van toepassing. Indien Nunhems een beroep doet op het oogst- of verwerkingsvoorbehoud, is Nunhems niet verplicht te leveren, maar zal zij, indien mogelijk, proberen te leveren naar rato van de bestelde hoeveelheid of gelijkwaardige alternatieven.
 2. Koper heeft geen recht op schadevergoeding of kosten indien Nunhems een beroep doet op dit voorbehoud.
 3. Artikel 5.11 en Artikel 9.3 zijn volledig van toepassing wanneer Nunhems een beroep doet op het oogst- of verwerkingsvoorbehoud.

 

Artikel 5. Verpakking en levering

 1. Koper dient bij het plaatsen van zijn Bestelling of op eerste verzoek van Nunhems schriftelijk aan te geven welke gegevens, specificaties en documenten vereist zijn volgens de regels en voorschriften van het land (eindbestemming) waar de levering moet plaatsvinden, zoals met betrekking tot
  1. facturering; en 
  2. fytosanitaire vereisten; en 
  3. internationale certificaten; en 
  4. invoervergunning; en 
  5. andere invoerdocumenten of invoerverklaringen.
 2. Indien de Koper de in het vorige lid bedoelde verplichting niet nakomt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling vereist is. De Koper is aansprakelijk voor alle schade die Nunhems lijdt als gevolg van onjuiste of ontbrekende informatie, alsmede voor niet tijdig ontvangen informatie.
 3. Niettegenstaande het voorgaande en alleen indien uitvoerbaar voor Nunhems dient, indien de Koper aanvullende documenten nodig heeft voor het (her)exporteren van de Producten binnen de Europese Unie of buiten de Europese Unie, een verzoek hiertoe gedaan te worden bij het plaatsen van een Bestelling, zoals vermeld in Artikel 5.1. Nunhems heeft het recht hiertoe aanvullende informatie te vragen en te eisen om verder te beoordelen of aanvullende documentatie kan worden verstrekt. Nunhems behoudt zich het recht voor het verstrekken van documentatie te weigeren indien toepasselijke regels, verordeningen of wetten de (weder)uitvoer niet toestaan of indien Nunhems hierin een dreigend risico voorziet.
 4. Producten worden door Nunhems in haar eigen verpakking verpakt. Het is Koper niet toegestaan de Producten opnieuw te verpakken en Koper mag geen etiket, batchnummer of andere specificaties op de verpakkingen wijzigen, verwijderen, verbergen of manipuleren.
 5. Nunhems zal altijd naar beste vermogen handelen bij het nakomen van haar leveringsverplichting. Deugdelijke nakoming van de leveringsverplichting van Nunhems omvat ook levering met een gering verschil in grootte, verpakking, aantal of gewicht.
 6. Nunhems mag verkochte Producten in gedeelten leveren. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, heeft Nunhems het recht elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Zendingen worden geleverd in overeenstemming met Incoterms® 2020. Leveringen vinden FCA of CIP plaats, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Niettegenstaande het voorgaande zullen de transport- en documentatiekosten aan de Koper worden doorberekend.
 8. Nunhems verplicht zich tot levering binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst in overeenstemming met het zaai- of plantseizoen.
 9. Alle door Nunhems opgegeven termijnen voor levering van de Producten zijn slechts schattingen en dus niet van wezenlijk belang. In geval van te late levering dient de Koper Nunhems derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn toe te staan om de Overeenkomst uit te voeren.
 10. De Koper stemt ermee in de levering van de Producten op elk moment tussen 8.00 uur en 17.00 uur op een Werkdag in ontvangst te nemen.
 11. Indien Nunhems sommige of alle Producten niet op tijd levert, heeft de Koper niet het recht een Bestelling te annuleren op grond van een Overeenkomst of deze Voorwaarden.
 12. Het is de Koper niet toegestaan de Producten aan Nunhems te retourneren, tenzij Nunhems hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Nunhems zal echter onder geen enkele omstandigheid een geretourneerd Product accepteren wanneer de originele verpakking geopend is of wanneer hiermee geknoeid is, of wanneer niet aan de opslagvoorwaarden is voldaan zoals door Nunhems aangegeven. De kosten van eventuele retourzendingen zijn voor rekening van de Koper.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Nunhems blijft eigenaar van de door Nunhems geleverde Producten en/of de daarvan afgeleide Producten, totdat de Koper alle Producten heeft betaald en alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Voorwaarden jegens Nunhems in verband met de leveringen naar behoren is nagekomen.
 2. Gedurende de periode van eigendomsvoorbehoud zal Koper zorgvuldig omgaan met de Producten, de Producten laten verzekeren en alle door Nunhems geleverde Producten afzonderlijk bewaren en duidelijk als eigendom van Nunhems markeren. De Producten dienen overeenkomstig de opslagvoorwaarden van Nunhems te worden opgeslagen, zodat de kwaliteit behouden blijft.
 3. Door Nunhems geleverde Producten waarop het eigendomsvoorbehoud overeenkomstig Artikel 6.1 van toepassing is, mogen uitsluitend worden doorverkocht of gebruikt indien er een volledig uitgevoerde distributieovereenkomst van kracht is. Indien de Producten worden doorverkocht, is Koper op zijn beurt verplicht de Producten onder eigendomsvoorbehoud aan zijn afnemers te leveren.
 4. Het is Koper verboden om op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten een pand- of retentierecht te vestigen.
 5. Indien de wetgeving van het land van levering verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan bedoeld in dit Artikel, worden deze mogelijkheden geacht door Partijen te zijn overeengekomen.
 6. In geval van verzuim (zoals beschreven in Artikel 3, met name in de omstandigheden zoals beschreven in de punten 8 en 13) heeft Nunhems of haar vertegenwoordiger het recht om, zonder enige kennisgeving, panden te betreden die door Koper worden gebruikt om Producten op te sporen en te verwijderen, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens Koper, en mag Nunhems naar eigen goeddunken over dergelijke Producten beschikken of deze behouden zonder dat zij Koper hiervan in kennis hoeft te stellen of hiervan rekenschap hoeft af te leggen. Alle kosten en uitgaven die Nunhems maakt als gevolg ondernomen actie in overeenstemming met dit Artikel, als ook transport- en opslagkosten, moeten op eerste verzoek door de Koper aan Nunhems worden betaald.

 

Artikel 7. Gebruik en vrijwaringsverklaring van garantie

 1. De door Nunhems geleverde Producten zijn bestemd voor de productie van planten en zijn noch in onverwerkte, noch in verwerkte staat bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie. De planten die uit het betreffende Product worden geproduceerd, mogen alleen voor menselijke of dierlijke consumptie worden gebruikt indien de planten volledig van het geleverde Product zijn gescheiden. Het geleverde Product mag niet worden gebruikt voor de productie van kiemgroenten, aangezien de kiemgroenten met de zaden zullen worden geconsumeerd. Nunhems is niet aansprakelijk voor stoffen en/of micro-organismen die zich op en/of in de zaden bevinden.
 2. Alle informatie, beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties die door of namens Nunhems in catalogi, brochures, folders, informatiebladen en ander reclamemateriaal, op verpakkingen, op de website van Nunhems of in enige andere vorm van communicatie worden verstrekt, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) rassen, raseigenschappen of rijpingsperioden, teeltadviezen, informatie over kwaliteit, resistentie, samenstelling, gewicht, afmetingen, behandeling in de ruimste zin, toepassingen en kenmerken van de Producten zijn gebaseerd op de beoordeling door Nunhems van haar testresultaten en praktijkervaring en worden derhalve uitsluitend ter referentie verstrekt. Nunhems aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid op basis van verstrekte of weergegeven informatie van welke aard dan ook.
 3. De Koper stemt ermee in dat alle door Nunhems gegeven of verschafte informatie geen vertegenwoordiging of garantie vormt met betrekking tot welke aangelegenheid dan ook en dat er niet als zodanig op vertrouwd mag worden. Tenzij uitdrukkelijk door de Partijen overeengekomen, wordt geen geschiktheid voor een bepaald gebruik verondersteld of geïmpliceerd; de Koper wordt niet ontheven van de verplichting om de geschiktheid van het Product voor een bepaald doel te verifiëren. Het risico en de verantwoordelijkheid van respectieve geschiktheid ligt dus uitsluitend bij de Koper.
 4. Elke vorm van informatie over de kwaliteit of prestatie van het Product is alleen van toepassing op de resultaten die Nunhems heeft verkregen op het moment van testen met het specifieke gebruikte zaadmonster en onder de omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. De tests zijn niet onder alle mogelijke omstandigheden of landbouwkundige praktijken uitgevoerd.
 5. Als Nunhems een kiemcapaciteit heeft gespecificeerd, is deze alleen gebaseerd op reproduceerbare laboratoriumtests die zijn uitgevoerd op representatieve monsters. Er mag geen directe relatie worden verondersteld tussen de gespecificeerde kiemcapaciteit en de opkomst van het Product bij Koper. Deze gespecificeerde kiemkracht geeft slechts de kiemkracht aan op het moment van en onder de omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. Opkomst is onder andere afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen, de manier van telen (gebruikt zaaimedium, bodemgesteldheid) en klimaatomstandigheden op de locatie(s) van Koper.
 6. Koper accepteert dat enten op een onderstam negatieve effecten kan hebben op de eigenschappen en weerstand van het Product. Nunhems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van of schade aan het Product dat door de Koper of een derde op verzoek van de Koper is geënt. Het gebruik van of het enten van het Product met een onderstam is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de Koper.
 7. De koper aanvaardt dat er bepaalde mutaties van een plaag of ziekte zijn en/of kunnen optreden waarvoor de hoogresistente rassen van Nunhems niet de vereiste hoge resistentie bezitten of waarvoor de mate van resistentie nog niet of niet onmiddellijk kan worden vastgesteld.
 8. Elke vorm van garantie (indien van toepassing) van Nunhems vervalt indien de Koper de Producten manipuleert of bewerkt of laat bewerken; de Producten herverpakt of laat herverpakken; de Producten onjuist gebruikt en/of opslaat of laat gebruiken en/of opslaan; of indien het Product niet in het kader van de normale bedrijfsuitoefening is gebruikt.
 9. Nunhems garandeert niet dat: (i) het Product vrij is van door zaden overgedragen ziekten, ongeacht of deze ziekten al eerder bekend waren of pas werden ontdekt toen het Product werd veredeld, (ii) het Product resistent is (zoals gedefinieerd in Artikel 8.2) tegen bekende of onbekende mutaties van een ziekte, of (iii) de gewassen die met de Producten worden geteeld niet negatief zullen reageren op bepaalde omgevingsomstandigheden. De Koper is als enige verantwoordelijk voor zijn beslissing om het Product te kopen. Alle risico's van wanprestatie, verminderde prestatie en/of gewasschade als gevolg van deze factoren zijn voor rekening van de Koper.
 10. Nunhems geeft geen garanties met betrekking tot haar Product en wijst alle andere garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, vrij van overdracht van ziekten, weerstand tegen ziekten of iets vergelijkbaars.

 

Artikel 8. Informatieverstrekking

 1. Behoudens het bepaalde in Artikel 7, is de informatie en/of het advies die Nunhems mondeling en/of schriftelijk in welke vorm dan ook aan Koper verstrekt, vrijblijvend en uitsluitend bedoeld als referentie.
 2. Zoals gebruikt in de door Nunhems verstrekte informatie, wordt onder "immuniteit, resistentie en vatbaarheid" het volgende verstaan:
  1. Immuniteit: niet onderhevig zijn aan aanvallen of infecties door een specifieke ziekteverwekker of plaag.
  2. Resistentie: het vermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die zij veroorzaken te beperken in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en ziekte- of plaagdruk. Resistente rassen kunnen enkele ziektesymptomen of schade vertonen onder zware druk van ziekteverwekkers of plagen.
   Er worden twee resistentieniveaus gedefinieerd:
   1. (i) Hoge resistentie (HR*): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van de specifieke ziekte of plaag onder normale ziekte- of plaagdruk sterk beperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter enkele symptomen of schade vertonen onder zware ziektedruk.
   2. (ii) Intermediaire resistentie (IR*): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van de specifieke ziekte of plaag beperken, maar in vergelijking met resistente rassen meer symptomen of schade kunnen vertonen. Matig/intermediair resistente plantenrassen zullen nog steeds minder ernstige symptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen wanneer ze onder vergelijkbare omgevingsfactoren en/of ziekte- of plaagdruk worden gekweekt.
    * De standaardafkortingen HR (hoge resistentie) en IR (intermediaire resistentie) worden in alle talen gebruikt.
 3. Vatbaarheid: het onvermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag te beperken.

 

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling

 1. De volgende bepalingen beschrijven de volledige aansprakelijkheid van Nunhems en zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving.
 2. Nunhems is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens de Koper (of een derde partij) voor directe of indirecte, speciale, punitieve, incidentele en/of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) gederfde winst, gederfde inkomsten, goodwill, of voortvloeiend uit) verlies, kosten of schade. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op elke vordering die tegen Nunhems wordt ingediend, ongeacht de rechtsgrond van een dergelijke vordering; contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins.
 3. Nunhems is niet aansprakelijk voor enig door de Koper geleden verlies als gevolg van vertraging of het niet leveren van de Producten (of enig deel daarvan) of het niet leveren in de gevraagde hoeveelheden.
 4. De totale aansprakelijkheid van Nunhems is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende Producten (exclusief BTW). Op basis van deze beperking behoudt Nunhems zich het recht voor de betreffende Producten te vervangen of de aankoopprijs van de betreffende Producten te crediteren.
 5. Niets sluit de aansprakelijkheid van Nunhems of de Koper uit met betrekking tot: (i) opzet of grove nalatigheid; en/of (ii) enige aansprakelijkheid die onder het toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten.
 6. De Koper vrijwaart Nunhems tegen en stelt haar schadeloos voor alle vorderingen van derden wegens (vermeende) schade die is veroorzaakt door of anderszins verband houdt met door Nunhems geleverde Producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vorderingen tegen Nunhems in haar hoedanigheid van producent van de Producten op grond van productaansprakelijkheid, tenzij dergelijke schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Nunhems en/of haar werknemers. De Koper verplicht zich ertoe een passende verzekering af te sluiten en in stand te houden tegen claims die voortvloeien uit de in dit Artikel bedoelde vrijwaring, en een verzekeringscertificaat dient op eerste verzoek van Nunhems aan Nunhems te worden overgelegd.
 7. In een situatie van overmacht, zoals beschreven in Artikel 13, is Nunhems niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden.
 8. De Koper dient te allen tijde alle verlies en schade in verband waarmee de Koper een vordering tegen Nunhems indient zo veel mogelijk te beperken.
 9. Het recht van de Koper om aansprakelijkheid of schadevergoeding te eisen voor enig gebrek (Artikel 10) vervalt twaalf (12) maanden na de leveringsdatum van de Producten. Eventuele claims moeten schriftelijk bij Nunhems worden ingediend. De Koper begrijpt en gaat uitdrukkelijk akkoord met deze beperking van aansprakelijkheid.

 

Artikel 10. Gebreken en reclamatietermijnen

 1. Koper dient de gekochte Producten bij aflevering uiterlijk vijf (5) Werkdagen na aflevering te inspecteren. Daarbij dient Koper na te gaan of de afgeleverde Producten aan de Overeenkomst voldoen, d.w.z.:
  1. of de juiste Producten zijn geleverd. 
  2. of de hoeveelheid afgeleverde Producten overeenstemt met de Overeenkomst.
 2. Indien zichtbare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd, inclusief de verpakking, dient Koper Nunhems hiervan binnen vijf (5) Werkdagen na levering schriftelijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van de partij-, afleveringsbon- en/of factuurgegevens en eventuele ondersteunende bewijsstukken (inclusief maar niet beperkt tot foto's, verklaringen van deskundigen, etc.).
 3. Koper dient elk vermeend niet zichtbaar gebrek binnen vijf (5) Werkdagen na de datum waarop het vermeende gebrek door de koper werd ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk aan Nunhems te melden, onder vermelding van de partij-, afleveringsbon- en/of factuur-gegevens en eventuele ondersteunende bewijsstukken (inclusief, maar niet beperkt tot foto's, verklaringen van deskundigen, enz.)
 4. Klachten moeten zodanig worden beschreven dat Nunhems of een derde deze kan verifiëren. Hiertoe dient de Koper ook registers en bewijsstukken bij te houden met betrekking tot het gebruik, de opslag en de staat van de Producten en dezelfde verplichting dient te gelden in het geval van doorverkoop ten aanzien van de persoon aan wie de Producten zijn doorverkocht. In het geval dat een klacht niet binnen de gestelde termijn schriftelijk aan Nunhems is gemeld, zal de klacht niet in behandeling worden genomen en vervallen alle rechten van de Koper.
 5. In geval van een blijvend geschil tussen partijen over de kiemkracht, de rasechtheid, de raszuiverheid of de technische zuiverheid en gezondheid, kan voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij een (her)keuring worden uitgevoerd door Naktuinbouw, gevestigd te Roelofarendsveen, Nederland. De keuring wordt uitgevoerd op basis van een door Naktuinbouw bij Nunhems genomen en bewaard monster. De uitkomst van deze (her)keuring is bindend voor beide Partijen, onverminderd het recht van Partijen geschillen over de gevolgen van deze uitkomst voor te leggen aan de in Artikel 17 genoemde instituten.
 6. Klachten betreffende een factuur van Nunhems moeten binnen veertien dagen (14) na de factuurdatum schriftelijk bij Nunhems worden ingediend. Het indienen van een klacht geeft Koper niet het recht om betaling van de betreffende factuur op te schorten.
 7. Indien Koper tijdig een inhoudelijke klacht heeft ingediend, ontslaat dit Koper niet van zijn verplichting tot tijdige betaling, noch kan Koper zich beroepen op opschorting van betaling.
 8. Het exclusieve rechtsmiddel van Koper onder dit Artikel is vervanging van het betreffende Product of creditering van de aankoopprijs van de betreffende Producten (te bepalen door Nunhems).

 

Artikel 11. Gebruik van Merken

 1. Nunhems heeft het exclusieve recht op alle Merken, handelsnamen en alle handelsverpakkingen van Nunhems, inclusief ontwerp en kleurenschema.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag de Koper handelsmerken, logo's of andere tekens die door Nunhems worden gebruikt om haar Producten van die van andere ondernemingen te onderscheiden, niet gebruiken of (doen) registreren en mag hij geen handelsmerken, logo's of andere tekens gebruiken die daarop lijken. Dit geldt niet voor het verhandelen van de Producten van Nunhems in hun oorspronkelijke verpakking. Indien de geleverde Producten aan een derde worden verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, dient de Koper deze bepaling op straffe van schadevergoeding aan die derde op te leggen.
 3. Niettegenstaande Artikel 11.2 blijven alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kwekersrechten, auteursrechten, handelsmerken, logo's, octrooien, handelsnamen, Merken, vertrouwelijke knowhow) met betrekking tot de Producten van Nunhems wereldwijd, eigendom van Nunhems of de betreffende gelieerde onderneming in de Nunhems bedrijvengroep.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Nunhems behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op de intellectuele eigendomsrechten ter bescherming van haar Producten. Niets in deze Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie aan de Koper voor de intellectuele eigendomsrechten van Nunhems (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle kwekersrechten, octrooien of Merken). Koper erkent dat het zaad van rassen die door kwekersrechten of (gebruiks)octrooien worden beschermd, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nunhems mag worden gereproduceerd.
 2. Het door Nunhems geleverde Product mag door Koper of haar afnemers uitsluitend worden gebruikt voor de teelt van eindproducten en/of andere eindproducten op het bedrijf van Koper. Koper mag slechts één plant van elk van het geleverde zaad produceren zonder de rechten van vegetatieve vermeerdering.
 3. Het eindproduct dat van het aan Koper geleverde zaad is afgeleid, mag door Koper uitsluitend onder de door Nunhems geregistreerde rasnaam worden verkocht.
 4. Koper dient Nunhems - of een derde partij die namens Nunhems inspecties uitvoert - directe toegang te verlenen tot het bedrijf van Koper (met inbegrip van onder andere de kassen van haar bedrijf) voor inspecties om de naleving van dit Artikel 12 te controleren. Koper zal op verzoek ook toegang verlenen tot administratie en rekeningen die relevant zijn voor deze inspecties. Nunhems zal Koper ten minste vijf (5) Werkdagen van tevoren van een dergelijk bezoek op de hoogte stellen.
 5. Indien Koper een (vermeende) ouderlijn, mutant of een afwijkend type in het materiaal van een ras aantreft, dient hij Nunhems hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en zich van gebruik, vermeerdering en/of reproductie (vermeerdering) hiervan te onthouden.
 6. Op eerste verzoek van Nunhems zal Koper binnen twee (2) maanden na ontvangst van het verzoek testmateriaal van de (vermeende) ouderlijn, mutant of een afwijkend type ("Mutant materiaal") aan Nunhems leveren. Koper erkent dat voor vermeerdering en commercialisering van het Mutant materiaal de toestemming van Nunhems als eigenaar van het "ouderras" nodig kan zijn om een van de volgende handelingen uit te voeren: productie of reproductie (vermeerdering), conditionering voor vermeerderings-doeleinden, te koop aanbieden, verkopen of anderszins op de markt brengen; export; import of opslag voor een van de bovengenoemde doeleinden.
 7. Indien Koper de Producten van Nunhems doorverkoopt aan zijn afnemers, dient Koper zijn verplichtingen op grond van dit Artikel 12 onverkort op te leggen aan zijn afnemers, met inbegrip van de verplichting voor die afnemer om dezelfde verplichtingen op te leggen aan zijn afnemer enzovoorts.

 

Artikel 13. Overmacht

 1. Nunhems mag de nakoming van een verplichting jegens Koper opschorten wanneer zij deze verplichting niet kan nakomen ten gevolge van een omstandigheid die de nakoming van de verplichting verhindert en die niet aan Nunhems kan worden toegerekend, indien en voor zover deze omstandigheid nakoming onmogelijk maakt of onredelijk bemoeilijkt. Een dergelijke omstandigheid omvat - zonder beperking - extreme weersomstandigheden, natuurrampen, wetten, verordeningen of wetten van enige regering, oorlogen of burgerlijke onlusten, vernietiging van productiefaciliteiten of materialen door brand, epidemieën, pandemieën, uitval van openbare nutsvoorzieningen of gewone vervoerders, stakingen bij andere bedrijven dan Nunhems, onofficiële stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Nunhems, een algemeen of gedeeltelijk gebrek aan de noodzakelijke grondstoffen en andere goederen of diensten die nodig zijn om de overeengekomen prestatie te leveren, onvoorzienbare vertragingen bij onderleveranciers of andere derden waarvan Nunhems afhankelijk is, defecten aan machines, algemene vervoersproblemen en import- en exportverboden.
 2. Nunhems zal de Koper zo snel mogelijk op de hoogte stellen indien zij door overmacht niet in staat is tijdig te leveren.
 3. Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden duurt, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden. In dat geval is geen van beide Partijen gehouden enige schadevergoeding aan de andere Partij te betalen.
 4. Onder overmacht wordt ook verstaan elke omstandigheid die aanleiding geeft om te vertrouwen op de in de zaadindustrie gebruikelijke oogst- en bewerkingsreserves. Dergelijke omstandigheden geven Nunhems het recht een pro rata deel van de Bestelling aan de Koper te leveren, onverminderd de overige rechten van Nunhems krachtens dit Artikel.
 5. Voor zover Nunhems ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen jegens Koper is nagekomen of deze zal nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Nunhems gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren en is Koper gehouden om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te voldoen.

 

Artikel 14. Exportcontrole

 1. Koper erkent hierbij en stemt ermee in dat de door Nunhems geleverde Producten onderhevig kunnen zijn aan toepasselijke wet- en regelgeving, regels en licenties op het gebied van handelssancties, met inbegrip van maar niet beperkt tot sancties opgelegd door de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, de Europese Unie en de lidstaten van de Europese Unie ("Sanctieregels"). De Koper zal de Sanctieregels naleven en stemt ermee in dat hij als enige verantwoordelijk is voor de naleving van deze Sanctieregels, maar zonder beperking, de Koper zal de Producten niet gebruiken, verkopen, doorverkopen, exporteren, herexporteren, vervreemden, openbaar maken of anderszins behandelen, direct of indirect, naar een land, bestemming of persoon, en zal ervoor zorgen dat geen van zijn gelieerde ondernemingen dit doet, zonder eerst een vereiste exportvergunning of andere goedkeuring van de overheid te hebben verkregen en zonder de formaliteiten te hebben vervuld die door de Sanctieregels worden vereist. De Koper zal niets doen waardoor Nunhems de Sanctieregels overtreedt en zal Nunhems beschermen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van boetes, verliezen en aansprakelijkheden als gevolg van het niet naleven van dit Artikel door de Koper.
 2. Het niet naleven van enig deel van dit Artikel door de Koper vormt een wezenlijke schending van de Overeenkomst. Nunhems behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken te weigeren een Bestelling aan te gaan of uit te voeren of een Bestelling te annuleren indien Nunhems van mening is dat de Koper enig deel van dit Artikel niet heeft nageleefd.

 

Artikel 15. Vertrouwelijkheid

 1. Alle Vertrouwelijke Informatie waarvan de Koper kennis krijgt of die in zijn bezit komt in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, dient vertrouwelijk te worden behandeld en mag niet aan derden worden onthuld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nunhems.
 2. De geheimhoudingsplicht van dit Artikel is niet van toepassing op informatie waarvan Koper kan aantonen dat: (i) deze blijkens de schriftelijke documentatie van de Koper rechtmatig in Koper's bezit was voordat deze door Nunhems openbaar werd gemaakt en niet direct of indirect van Nunhems is verkregen; of (ii) rechtmatig op niet-vertrouwelijke basis in Koper's bezit is gekomen van een derde partij die een geheimhoudingsplicht of vertrouwelijkheidsverplichting heeft geschonden; of (iii) openbaar is geworden nadat deze aan Koper openbaar is gemaakt, anders dan door een schending van de Overeenkomst of een andere vertrouwelijkheidsverplichting. 

 

Artikel 16. Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving

 1. Partijen zullen de toepasselijke wet- en regelgeving strikt naleven, waaronder nationale en internationale mededingingswetgeving, anti-omkoping- en corruptie-wetgeving, internationale wetgeving inzake het witwassen van geld en internationale (export)sancties.

 

Artikel 17. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Nunhems en Koper is Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
 3. In geval van een geschil tussen Partijen, zullen Partijen eerst proberen in overleg of anderszins door middel van bemiddeling tot een oplossing te komen, voordat Partijen het geschil voorleggen aan een arbitragecommissie of aan de burgerlijke rechter.
 4. Tenzij Partijen in overleg arbitrage zijn overeengekomen, zullen eventuele geschillen worden beslecht door de civiele rechtbank die in eerste aanleg bevoegd is in Limburg, Nederland. Nunhems heeft altijd het recht Koper te dagvaarden voor de rechtbank die volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegd is.

 

Artikel 18. Non-GMO verklaring

 1. De zaden van rassen die aan Koper worden geleverd, zijn rassen die niet als ras onder de GGO-wetgeving vallen en zijn niet ontwikkeld met behulp van recombinant-DNA-technologieën of gerichte genoomoptimalisatie. De methoden die worden gebruikt voor de ontwikkeling en het behoud van de identiteit van deze rassen zijn gericht op het vermijden van de aanwezigheid van off-types, wat ook inhoudt dat de aanwezigheid van materiaal dat recombinant DNA bevat of materiaal dat mogelijk is gemodificeerd met behulp van gerichte genoomoptimalisatie, wordt vermeden. De zaadproductie is uitgevoerd in overeenstemming met de productieregels in het land waar de productie plaatsvond, inclusief de voorgeschreven isolatieafstanden. Nunhems zet zich in voor een goed beheer van haar Producten en ondersteunt en bevestigt haar betrokkenheid bij het Excellence Through Stewardship™ beheerinitiatief van de branche, dat te vinden is op de volgende website: www.excellencethroughstewardship.org. Vanwege de vrije circulatie van stuifmeel en omdat niet uitgesloten kan worden dat genetisch gemodificeerd materiaal door anderen in zaadproductiegebieden wordt geteeld, kan vermenging met genetisch gemodificeerd materiaal echter niet volledig worden voorkomen. Daarom kan niet worden gegarandeerd dat de partijen zaad waaruit deze levering bestaat, vrij zijn van sporen van genetisch gemodificeerd materiaal.

 

Artikel 19. Algemeen

 1. In deze Voorwaarden en in iedere Overeenkomst, tenzij het tegendeel blijkt:
  1. omvat een persoon een vennootschap, vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, maatschap, joint venture of openbare, statutaire of overheidsvereniging of -instantie;
  2. zijn het woord "inclusief" en soortgelijke uitdrukkingen geen woorden van beperking;
  3. omvat een verwijzing naar gedrag elk verzuim en elke verklaring of toezegging, al dan niet schriftelijk; en
  4. dient, wanneer een handeling moet worden verricht op een dag die geen Werkdag is, de handeling op de volgende Werkdag worden verricht.
 2. Een kennisgeving in verband met deze Voorwaarden of een Overeenkomst wordt geacht volledig te zijn gedaan wanneer deze schriftelijk is gedaan en is afgeleverd of per e-mail of post is verzonden aan de Partij aan wie een dergelijke kennisgeving moet worden gedaan, op het adres of e-mailadres van die Partij in de Overeenkomst of aan andere adressen die van tijd tot tijd schriftelijk aan de andere Partij kunnen worden meegedeeld.
 3. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig is of wordt, wordt die bepaling automatisch (van rechtswege) vervangen door een geldige bepaling die het doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Partijen moeten, indien nodig, redelijk overleg plegen over de tekst van die nieuwe bepaling. In dat geval blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden voor zover mogelijk volledig geldig.

Country versions

For other countries, please visit our Global website

Laatste update 9 februari 2024