nunhems-logo.png
BASF | Nunhems
Varieties

Cucumber

Variety Intermediate resistances High restistances
Springscore* PM Cca, Ccu
Adinda PM Cca, Ccu
Sheila   Cca, Ccu
Michella  PM Cca, Ccu
Petrifin PM Cca, Ccu
Sensate   Cca, Ccu; CGMMV; PM
Sepalin PM, CGMMV Cca, Ccu
Sencere PM Cca, Ccu; CGMMV
Serein* CMV Cca, Ccu; CGMMV; PM; CVYV
Severance* PM, CGMMV, CVYV Cca, Ccu
Sequence*   Cca, Ccu; CGMMV; PM; CVYV

Variety Intermediate resistances High restistances
Hi Power   Cca, Ccu
Hi Force F1   Cca, Ccu; CGMMV
Hi Pace F1   Cca, Ccu; CGMMV
Hi Light F1 PM Cca, Ccu; CGMMV
Upstage    Cca, Ccu
Uptrace* PM Cca; Ccu; CVYV
Sensate   Cca, Ccu; CGMMV; PM
Serein* CMV Cca, Ccu; CGMMV; PM; CVYV
Seculare*   Cca, Ccu; PM; CVYV; CGMMV
Sequence*   Cca, Ccu; CGMMV; PM; CVYV

Variety Intermediate resistances High restistances
Beesan CMV PM

Legend:

Cultivation period
For other areas and recommended sowing
periods please contact the cucumber crop team.

Resistances
Cca = Corynespora cassiicola
Ccu = Cladosporium cucumerinum
CMV = Cucumber Mosaic Virus
PM = Powdery Mildew
CGMMV = Cucumber Green Mottle Mosaic Virus