Disclaimers en Algemene Definities

Disclaimer over Product Illustraties
Alle getoonde rassen werden onder gunstige omstandigheden geteeld. Identieke resultaten zijn niet gegarandeerd noch bedoeld voor alle groeiomstandigheden.
Houder van het auteursrecht op alle illustraties op deze website is Nunhems B.V. (“Nunhems”). Alle rechten zijn voorbehouden; niets uit deze uitgave mag in enige vorm worden vermenigvuldigd, opgeslagen of overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nunhems.

Disclaimer Genetisch Gemodificeerde Organismen
De zaden van variëteiten die aan de Koper worden geleverd zijn variëteiten die niet in aanmerking komen als variëteiten gereguleerd volgens GGO-regelgeving en die niet worden ontwikkeld door het gebruik van technologieën van recombinant-DNA of gerichte genoomoptimalisatie. De methoden die worden gebruikt bij de ontwikkeling en het behoud van de identiteit van deze variëteiten zijn gericht op het vermijden van de aanwezigheid van afwijkende types, waaronder het vermijden van de aanwezigheid van materiaal dat recombinant-DNA bevat, of materiaal dat kan zijn gemodificeerd met behulp van gerichte genomische optimalisatie.

De zaadproductie is uitgevoerd in overeenstemming met de productievoorschriften in het land waar productie plaatsvond, inclusief vastgestelde isolatieafstanden. Nunhems zet zich in voor een goed beheer van haar producten en ondersteunt en bevestigt haar toewijding aan het initiatief Excellence Through Stewardship™ voor verantwoordelijk beheer in de sector, waarover meer te vinden is op de volgende website: www.excellencethroughstewardship.org. Maar vanwege de vrije circulatie van pollen en omdat het niet kan worden uitgesloten dat materiaal met recombinant-DNA of materiaal dat mogelijk is gemodificeerd met behulp van gerichte genomische optimalisatie door anderen wordt gecultiveerd in zaadproductiegebieden, kunnen mengsels met dergelijk materiaal niet volledig worden voorkomen. Daarom kan geen garantie worden gegeven dat de zaadpartijen in deze levering volledig vrij zijn van sporen van materiaal met recombinant-DNA of materiaal dat mogelijk is gemodificeerd met behulp van gerichte genomische optimalisatie.

Disclaimer Rasregistraties
De op de website genoemde rassen van Nunhems zijn vanwege lokale, nationale en internationale registratieregels wellicht (nog) niet in alle landen vrijgegeven voor verkoop. De status van deze registraties kan van dag tot dag veranderen. Neem voor de laatste stand van zaken contact op met onze verkoopafdeling.

Vegetable Seed Product Specificaties
De teelt van groenten is een intensieve en gespecialiseerde activiteit. Vanwege de voortdurende vraag naar een betere kwaliteit, hebben groentetelers en plantenkwekers een steeds hogere kwaliteit nodig van het uitgangsmateriaal. de groeiende vraag naar specifieke zaadproductvormen en meer informatie over zaadkwaliteit vloeit voort uit de behoefte om opkomst en het benodigde aantal bruikbare planten te kunnen beïnvloeden.

Zaad is een natuurproduct. Dit betekent dat de vaak wisselende milieuomstandigheden van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat. Het geven van exacte informa tie omtrent de opkomst en andere eigen- schappen van het zaad is daarom veelal niet mogelijk. Om zoveel mogelijk aan de wensen van onze afnemers te kunnen voldoen, hebben wij kwaliteitsnormen voor de verschillende zaadcategorieën vastgesteld.


Algemene definities

 • Normaal zaad
  In het algemeen heeft normaal zaad geen extra bewerkingen ondergaan. Het wordt per gewicht en/ of per stuk verkocht, al naar gelang het product. Normaal zaad voldoet aan de normen van de Europese Gemeenschap.
 • Precisiezaad
  Precisiezaad heeft extra bewerkingen ondergaan. Het heeft een uniforme grootte en hoge kiemkracht. Precisiezaad wordt per stuk verkocht.
 • Priming
  Onder priming wordt verstaan een activering van het kiemproces met als doel de opkomst na zaai te versnellen en/ of uniformeren. Geprimed zaad wordt per stuk verkocht.
 • Pilleren
  Onder pilleren wordt verstaan het veranderen van de vorm van het zaad door omhulling met een materiaal. Belangrijkste doel is om gelijkheid in afmeting en vorm te verbeteren en zo het zaad beter verzaaibaar te maken. Tevens kunnen additionele stoffen zijn toegevoegd. Gepilleerd zaad wordt per stuk verkocht.
 • Filmcoating
  Filmcoating is een volledig dekkende, doorgaans gekleurde laag om het zaad. de oorpronkelijke zaadvorm blijft behouden. Additionele stoffen kunnen zijn toegevoegd. Zaad dat een filmcoatingbehandeling, die een insecticide bevat, heeft ondergaan, is doorgaans te herkennen door een kleurcode. Zaad met filmcoating wordt per stuk verkocht.
 • Hechtcoating
  Hechtcoating is een proces waarmee de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen nagenoeg stofvrij aan het zaad worden gehecht. Een kleurstof kan zijn toegevoegd.
 • Kiemkracht
  Het aangegeven kiemkrachtcijfer geldt op het moment van verzending. Kiemkrachtcijfers zijn gebaseerd op verkrijging volgens ISTA-voorschriften. 
 • Raszuiverheid
  Raszuiverheid is gedefinieerd als het percentage planten van een zaadpartij dat overeenkomst met de rasbeschrijving.

 

Product Specificaties
De vermelde kiemcijfers zijn onze minimum normen en zijn gebaseerd op ISTA-methodieken en -toleranties.

 • Augurk
  kiemkracht 88%
  raszuiverheid 98%
 • Stamslabonen
  kiemkracht 85%
  1 unit = 100.000 zaden
 • Tuinbonen
  kiemkracht 85%
  1 unit = 25.000 zaden
 • Doperwten
  kiemkracht 85%
  1 unit = 100.000 zaden
 • Knolselderij
  pillen: kiemkracht 90%
 • Komkommer
  kiemkracht 92%
  raszuiverheid 99%
 • Prei 
  hybriden 
  precisiezaad: kiemkracht 85%
  zaadfracties op 0,25 mm rondzeef     pillen: kiemkracht 85%
 • niet-hybriden    normaal zaad: kiemkracht 80%
  zaadfracties op 0,25 mm rondzeef
 • Sla
  pillen: kiemkracht 95%
  raszuiverheid 98%
 • Spinazie
  kiemkracht 85%
  zaadfracties op 0,75 mm rondzeef
 • Wortel
  precisiezaad: kiemkracht 85%
  zaadfracties op 0,20 mm rondzeef 

Zaadtechnologie

In de moderne tuinbouw worden zaden gewenst die voor nagenoeg 100% kiemen en uitgroeien tot gezonde planten. Een snelle en gelijkmatige kieming, evenals de gezondheid van de zaden, zijn doorslaggevende factoren. Om de hoogste kwaliteit van haar zaden te kunnen garanderen, houdt Nunhems zich intensief bezig met zaadtechnologisch onderzoek. Bij de afdeling zaadtechnologie van Nunhems wordt in samenwerking met diverse universiteiten en in de modernste laboratoria, klimaatcellen en kassen intensief gewerkt aan een constante verbetering van de zaadkwaliteit. de onderzoekers richten zich daarbij op diverse kwaliteitsaspecten: de gezondheid van de zaden, de beste zaadproductie-methodes, de priming en de pillering, alsook de behandeling met insecticiden. De research afdeling zaadtechnologie bij Nunhems heeft de navolgende zaadkwaliteiten ontwikkeld:

Precisiezaad

 • Uniforme zaadgrootte
 • Snelle kieming
 • Zeer hoge kiemkracht

Precisiezaad met fungicidebehandeling 
Precisiezaad waarbij fungicide in een volkomen stofvrije oranje laag om het zaad wordt gebracht. De voordelen hiervan zijn:

 • Stofvrij – gemakkelijk in gebruik en gemakkelijk te zaaien
 • Biedt verhoogde bescherming tegen ziekteverwekkers in de bodem
 • Actieve stof direct op en rond het zaad
 • Uniformere kieming

Precisiezaad met insecticide- en fungicidebehandeling
Precisiezaad waarbij een insecticide en fungicide in een harde, volkomen stofvrije laag om het zaad wordt gebracht. de voordelen zijn vergelijkbaar met precisiezaad met fungicidebehandeling. Met insecticide behandeld zaad is rood gekleurd voor een duidelijk onderscheid met niet insecticide behandeld zaad.

Geprimed precisiezaad

 • Uniforme kieming
 • Snelle kieming
 • Zeer hoge kiemkracht

Geprimed precisiezaad met fungicide- behandeling

 • Uniforme en snelle kieming
 • Zeer hoge kiemkracht
 • Precisiezaad waarbij fungicide in een volkomen stofvrije oranje laag om het zaad wordt gebracht
 • De voordelen zijn vergelijkbaar met precisiezaad met fungicidebehandeling

Geprimed precisiezaad met insecticide- en fungicidebehandeling

 • Uniforme en snelle kieming
 • Zeer hoge kiemkracht
 • Met insecticide behandeld zaad is rood gekleurd voor een duidelijk onderscheid met niet insecticide behandeld zaad
 • De voordelen zijn vergelijkbaar met precisiezaad met fungicidebehandeling

Encrusted zaad met fungicidebehandeling

 • Geeft een hoge en betrouwbare kieming
 • Uniforme kieming
 • Door de zeer uniforme grootte en vorm beter verzaaibaar

Gepilleerd zaad

 • Geeft een hoge en betrouwbare kieming
 • Uniforme kieming
 • Door de zeer uniforme grootte en vorm beter verzaaibaar

Prestinun pil (alleen voor knolselderij) |
Door specifieke priming- en pilleer- technieken:

 • Zeer hoge en betrouwbare opkomst
 • Zeer uniforme kieming
 • Geen inactieve bestanddelen

 

Definitie van terminologie die de reactie van planten beschrijft op plagen en ziekten

(zoals aangenomen door de International Seed Federation (juni 2012)

Immuniteit: een plantenras wordt niet aangetast door een specifieke ziekte of plaag.

Resistentie: het vermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die zij veroorzaakt in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en ziekte- of plaagdruk te beperken. Resistente plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziektedruk.

Twee niveaus van resistentie worden gedefinieerd:

 • Hoge resistentie (HR*): deze plantenrassen beperken de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag onder normale ziekte- of plaagdruk in hoge mate in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziekte- of plaagdruk. 
 • Intermediaire resistentie (IR*): deze plantenrassen beperken de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag, maar kunnen meer ziektesymptomen of schade vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en/of ziekte- of plaagdruk. 
 • * De standaardafkortingen HR (hoge resistentie) en IR (intermediaire resistentie) worden in alle talen gebruikt.

Vatbaarheid: het onvermogen van plantenrassen om de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag te beperken.

ESA Codes voor de harmonisering van resistenties
De ESA code voor de harmonisering van resistenties is door de ESA opgesteld om meer transparantie voor de groentetelers te verschaffen. Meer informatie is te vinden op: http://www.euroseeds.org/vegetables.


ESA Richtlijnen voor Zaadgezondheid
Om aan de richtlijn 2002/55/EC van de Raad van de Europese Unie genoemde norm ‘voldoende gezond’ te voldoen, gebruikt Nunhems diverse risicobeheersingsstrategieën om zaadoverdraagbare ziekten te beheersen en te voorkomen. Deze kunnen zaadgezondheidstoetsen, beschermde zaadteelt, veldinspecties, zaadbehandelingen en andere effectieve zaadontsmettingsmethodieken omvatten, maar hoeven hier niet toe beperkt te zijn. ISHI-Veg*) heeft een Handleiding Zaadgezondheidstoetsen waarin de meest actuele protocollen voor het testen van zaadgezondheid wordt beschreven. Nunhems volgt de door ISHI-Veg aanbevolen minimale grootte van een representatief monster voor zaadgezondheids-testen.

*) Informatie over de ISHI-Veg zaadgezondheid testprotocollen en aanbevolen minimale monstergrootte, kan gevonden worden op de website link: www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html.

Advies voor Veilig Gebruik van Behandeld Zaad:
De bescherming van onze zaden wordt uitgevoerd volgens een overeengekomen industrie-kwaliteitsnorm. Om uw eigen veiligheid en het milieu te beschermen, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:

 • Algemeen
  Gebruik geen behandeld zaad voor menselijke of dierlijke consumptie of voor andere verwerking. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Behandel verpakkingen met zaad voorzichtig. Vermijd contact met de huid en ademhalingswegen en draag beschermende kleding gedurende handelingen met het behandelde zaad en het schoonmaken van zaaiapparatuur. Was handen en blootgestelde huid vóór maaltijden en na het werk. Bedek of verwijder gemorst zaad. Houd behandelde zaden weg van oppervlaktewater.
 • Voor het zaaien
  Vermijd blootstelling aan stof wanneer de zakken worden geopend, en bij het vullen of leegmaken van de zaaimachine. Breng bij het vullen het eventueel aanwezige stof uit de zaaizaadzak niet over in de zaaimachine. Behandel het reeds ontsmette zaaizaad niet met andere producten.
 • Bij het zaaien
  Wanneer een pneumatische zaaimachine met vacuüm wordt gebruikt, moet de luchtstroom met eventueel daarin aanwezig stof van behandeld zaad naar het grondoppervlak of in de grond worden gericht via zogenaamde deflectoren. Zaai de aanbevolen hoeveelheid zaad. Om vogels en zoogdieren te beschermen moeten behandelde zaden volledig in de bodem worden ondergewerkt, ook aan het begin en einde van de rij.
 • Na het zaaien
  Laat geen lege zakken of behandelde zaden onbedekt achter in het milieu. Verwijder ze volgens de lokaal geldende voorschriften. Zorg er voor dat restanten behandeld zaad weer in de originele zakken worden gedaan. Gebruik lege zaaizaadzakken niet voor andere doeleinden. 

Niet bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie

Buiten bereik van kinderen, vee of in het wild levende dieren houden

Draag geschikte beschermende uitrusting

Handen wassen

Verontreinig oppervlaktewater of sloten niet

Beperk de stofontwikkeling bij zaaiwerkzaamheden tot een minimum

Deze verklaring is opgesteld door de European Seed Association:
http://esta.euroseeds.eu

Deze versie dateert van mei 2019. Alle rechten zijn voorbehouden.

Last UpdateSeptember 15, 2019