nunhems-logo.png
BASF | Nunhems

Privacy notice in verband met gegevensbescherming voor klanten Nunhems Netherlands BV

Nunhems Netherlands B.V. (“Nunhems”), onderdeel van BASF’s vegetable seeds business, neemt persoonsgegevensbescherming serieus. Deze informatie beschrijft de beginselen die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens van de klanten van Nunhems. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgt Nunhems de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).   

1. Gegevensverwerking: Doeleinde en omvang van de verwerking

Nunhems verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

a)     Een daarvan is de verwerking van uw inkooporder. Hiervoor moet Nunhems uw contactgegevens en bank informatie verwerken en deze gegevens zullen worden bewaard in de Nunhems’ systemen. De verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst met u.

b)     Daarnaast onderhoudt Nunhems een klanten relatie management system, geheten SalesForce, waarin uw contactgegevens samen met uw persoonlijke aankoopgeschiedenis is vastgelegd. Nunhems gebruikt deze informatie om beter uw interesses te begrijpen en om u te informeren over diens producten en diensten welke mogelijk ook interessant voor u kunnen zijn. Verder kan Nunhems u beter van dienst zijn, wanneer dit nodig is. Nunhems’ gerechtvaardigd belang is gebaseerd op de noodzaak om diens klantenrelaties te managen, om zo een succesvolle onderneming te kunnen zijn.

Het gebruik van SalesForce geeft Nunhems ook de mogelijkheid om te zien of uw gegevens compleet en correct zijn.

c)     Als laatste gebruikt Nunhems uw contactgegevens om met u te communiceren middels het verzenden van marketing communicatie welke informatie bevat over diensten, producten en evenementen die verband houden met uw interesse. Dit kan advertentiemateriaal, commerciële communicatie en/of directe verkoop van de producten omvatten en toekomstige initiatieven op geautomatiseerde wijze verzonden, b.v. per e-mail, fax, sms, mms of gewone post.

In het geval dat Nunhems communicatie naar u wil uitsturen, wordt vooraf uw status gecontroleerd in SalesForce, i.e. of u al dan niet uw toestemming hiervoor heeft.


2. Rechtsgrond

Voor de verwerking van persoonsgegevens genoemd onder optie a), b) en c) hierboven, maakt Nunhems een verschil tussen drie soorten klanten: 1) u bent onze directe klant, 2) u bent onze indirecte klant, of 3) u bent een toekomstige, danwel nieuwe klant.

1) De verwerking van persoonsgegevens van u als onze directe klant vindt plaats op basis van artikel (b) van artikel 6, lid 1 van de AVG. De verwerking is noodzakelijk op basis van een contractuele relatie die we met u hebben op basis van een verkooporder of een feitelijk contract.

2) De verwerking van persoonsgegevens van u als onze indirecte klant vindt plaats op basis van artikel (f) van artikel 6, lid 1 van de AVG. De verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang dat nodig is om het bedrijf voort te zetten. Nunhems is een verkoopgestuurde organisatie en moet de markt informeren en haar (nieuw ontwikkelde) producten promoten om omzet te genereren.

3) Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van u als potentiële danwel als nieuwe klant voor sub b en c van punt 1 hierboven, vindt de verwerking plaats op basis van uw voorafgaande schriftelijke toestemming, artikel 6 lid 1 sub (a) van de AVG.

 

3. Verstrekken aan derden

Nunhems zal tot op zekere hoogte uw persoonsgegevens uitwisselen met de entiteiten welke onderdeel zijn van de BASF groep, waartoe ook Nunhems behoort, en met gespecialiseerde dienstverleners, welke zich grotendeels bezighouden met het onderhouden en updaten van de Nunhems systemen. Dergelijke gegevensverwerkers verwerken persoonsgegevens alleen na instructies van Nunhems en op basis van een toepasselijke verwerkersovereenkomst. Daarnaast kan Nunhems uw persoonsgegevens aan derden, zoals een overheidsorgaan, verstrekken indien zij daartoe wettelijk is verplicht.

Het is niet de bedoeling om uw persoonsgegevens over te brengen naar een land buiten de Europese Unie.

 

4. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Nunhems neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging en/of beschadiging. De persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor degenen die daartoe bevoegd zijn vanuit hun functie.

 

5. Bewaartermijn

Ook hier maken wij een onderscheid tussen u als 1) directe klant, 2) indirecte klant dan wel 3) toekomstige klant.

1) Uw persoonsgegevens in de context van de aankopen die u deed bij Nunhems, worden voor 10 jaren bewaard vanaf het moment dat u uw aankopen doet om zo te voldoen aan de belasting wetgeving. Nunhems bewaart uw persoonlijke aankoopgeschiedenis en contactgegevens in SalesForce zolang als nodig is voor een voortdurende klantenrelatie met u. Na 3 jaar van inactiviteit, worden uw persoonsgegevens gewist.

2) Indien u als indirecte klant in ons systeem staat, dan wordt iedere 3 jaar gecontroleerd of u nog een indirecte klant van ons bent. Indien blijkt dat dat niet langer het geval is, dan worden uw persoonsgegevens op dat moment gewist.

3) Indien u als toekomstig klant in ons systeem bent gezet en bent niet binnen 1 jaar omgezet in een nieuwe klant, dan worden uw gegevens gewist aan het einde van die periode.

 

6. Uw rechten

U heeft op grond van de AVG het recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen en/ of te beperken.

Daarnaast heeft u onder omstandigheden het recht op dataportabiliteit, waarbij u aan ons kunt vragen om uw gegevens, waar technisch haalbaar, te verplaatsen, kopieren of over te brengen voor uw eigen doeleinden naar andere services in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar format.

Om een van uw rechten uit te oefenen, vragen te stellen en/of een klacht in te dienen, kunt u contact met ons opnemen middels het volgende e-mailadres: data.privacy@vegetableseeds.basf.com.

De uitoefening van deze rechten is kosteloos voor u. Wij zullen uw identiteit intern onderzoeken, maar indien dit niet (voldoende) lukt, dan zullen wij contact met u opnemen. Wij zullen proberen binnen 30 dagen uw verzoek te beantwoorden en daarnaast zullen wij redelijke inspanningen leveren in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om, indien gevraagd, de persoonlijke informatie over u in onze bestanden te leveren, te corrigeren of te wissen.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop een klacht die u indient met betrekking tot uw persoonlijke informatie wordt behandelen door ons, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. De AP is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regels die gaan over de bescherming van persoonsgegevens.

 

7. Contact

Deze privacy notice ziet op verwerkingen die worden verricht door Nunhems (de verwerkingsverantwoordelijke). Vragen en/ of opmerkingen over deze privacy notice kunnen worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: data.privacy@vegetableseeds.basf.com. Uw e-mail zal worden behandeld door de verantwoordelijke functionaris voor de gegevensbescherming van Nunhems.

Voor alle overige vragen aangaande Nunhems, verwijst Nunhems naar haar website (www.nunhems.com) ofwel kunt u rechtstreeks contact opnemen met Nunhems. De contactgegevens van Nunhems zijn als volgt:


Nunhems Netherlands B.V.

Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem
Nederland
Tel: +31 (0)475 599 222

Deze privacy notice is gemaakt in september 2019 en herzien in oktober 2020.
Nunhems behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacy notice aan te brengen.

Laatste update 16 oktober 2020