nunhems-logo.png
BASF | Nunhems

Privacy notice in verband met gegevensbescherming voor telers - Nunhems Netherlands BV

Nunhems Netherlands B.V. (“Nunhems”), onderdeel van BASF’s vegetable seeds business, neemt persoonsgegevensbescherming serieus. Deze informatie beschrijft de beginselen die van toepassing zijn indien u  een teler bent van Nunhems. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgt Nunhems de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).   


1.             Gegevensverwerking: doeleinde en omvang van de verwerking

Nunhems verwerkt uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden bewaard in ons algemene klantensysteeem, maar ook in een telers registratiesysteem om zo bij te houden op welke velden welk gewas wordt geteeld door u. Hierdoor kan informatie over de teeltomstandigheden en dergelijke worden verkregen. De volgende persoonsgegevens worden geregistreerd: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, locatie teeltwerkzaamheden middels GPS-tracking, eventueel geboortejaar in verband met het voorkomen van kinderarbeid, en indien van toepassing uw bankgegevens.

 

2.             Grondslag van de verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van sub (b) van artikel 6, lid 1 van de AVG. De verwerking is noodzakelijk op basis van de contractuele relatie die we met u hebben op basis van een mondelinge overeenkomst of op basis van een vermeerderingscontract.

 

3.             Verstrekken aan derden

Nunhems zal indien nodig uw data delen met andere entiteiten behorend tot de BASF groep, waar Nunhems onderdeel van is, en gebruik maken van gespecialiseerde  derden bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dergelijke gegevensverwerkers verwerken persoonsgegevens alleen na instructies van ons en op grond van een verwerkersovereenkomst.

Daarnaast kan Nunhems uw persoonsgegevens aan derden, zoals een overheidsorgaan, verstrekken indien zij daartoe wettelijk is verplicht.

Indien uw persoonsgegevens worden overgebracht naar een service provider of andere derde, gevestigd buiten de Europese Unie, dan zal dit alleen worden gedaan indien er voor dit land een adequaat gegevens-beschermingsniveau is afgegeven of indien er andere gegevensbeschermingsgarantie van toepassing zijn (zoals bindende bedrijfsvoorschriften of EU-standaard contractuele clausules).

 

4.             Beveiliging van uw persoonsgegevens

Nunhems neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging en/of beschadiging. De persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor degenen die daartoe bevoegd zijn middels hun beroepsmatige functie.

 

5.             Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang het mondelinge of schriftelijke contract voortduurt. Na 3 jaar van inactiviteit, worden uw persoonsgegevens gewist.

 

6.             Uw rechten

U heeft op grond van de AVG het recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen en/ of te beperken. Daarnaast heeft u onder omstandigheden het recht op dataportabiliteit, waarbij u aan ons kunt vragen om uw gegevens, waar technisch haalbaar, te verplaatsen, kopieren of over te brengen voor uw eigen doeleinden naar andere services in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar format.

Om een van uw rechten uit te oefenen, vragen te stellen en/of een klacht in te dienen, kunt u contact met ons opnemen middels het volgende e-mailadres: data.privacy@vegetableseeds.basf.com.

De uitoefening van deze rechten is kosteloos voor u. Wij zullen uw identiteit intern onderzoeken, maar indien dit niet (voldoende) lukt, dan zullen wij contact met u opnemen. Wij zullen proberen binnen 30 dagen uw verzoek te beantwoorden en daarnaast zullen wij redelijke inspanningen leveren in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om, indien gevraagd, de persoonlijke informatie over u in onze bestanden te leveren, te corrigeren of te wissen.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop een klacht die u indient met betrekking tot uw persoonlijke informatie wordt behandelen door ons, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. De AP is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regels die gaan over de bescherming van persoonsgegevens.

 

7.             Contact

Deze privacy notice ziet op verwerkingen die worden verricht door Nunhems (de verwerkingsverantwoordelijke). Vragen en/ of opmerkingen over deze privacy notice kunnen worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: data.privacy@vegetableseeds.basf.com. Uw e-mail zal worden behandeld door de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming van Nunhems.

Voor alle overige vragen aangaande Nunhems, verwijst Nunhems naar haar website (www.nunhems.com) ofwel kunt u rechtstreeks contact opnemen met Nunhems. De contactgegevens van Nunhems zijn als volgt:

Nunhems Netherlands B.V.

Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem

Nederland

Tel: +31 (0)475 599 222

 

Deze privacy notice is gemaakt in maart 2020.

Nunhems behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacy notice aan te brengen.

Laatste update 8 april 2020