nunhems-logo.png
Vegetable Seeds

Algemene Verkoopvoorwaarden

Opgesteld door Nunhems Netherlands BV, Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem, gemeente Leudal, Nederland, op 1 mei 2019, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Limburg, Nederland, onder registratienummer 13014340. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerder gepubliceerde versies.

 

Definities en interpretaties

 • Overeenkomst: een Overeenkomst voor verkoop die tussen Partijen wordt afgesloten met inachtneming van artikel 2 van deze Voorwaarden, waarin alle commerciële voorwaarden tussen de Partijen worden vastgelegd.
 • Merken: alle handelsmerken, logo's, symbolen en soortgelijke uitdrukkingsvormen die Nunhems gebruikt op de verpakking van de Producten en alle communicatie, vertoningen en verklaringen om zichzelf en haar producten te onderscheiden van derden en die uitsluitend in eigendom zijn van Nunhems of een van haar relevante dochterondernemingen binnen de Nunhems-bedrijvengroep.
 • Werkdag: een dag die geen zaterdag, zondag of een openbare feestdag is in Nederland of, voor leveringen van de Producten, op de plaats van levering.
 • Koper: de persoon of entiteit die Producten bij Nunhems bestelt, hetzij telefonisch, per e-mail, persoonlijk, via het online bestelsysteem van Nunhems of anderszins.
 • Btw: de door de Nederlandse overheid geheven omzetbelasting.
 • Bestelling: een inkooporder voor Producten.
 • Partijen: de partijen bij de Overeenkomst waarnaar gezamenlijk wordt verwezen.
 • Producten: de goederen die door de Koper gekocht zijn of gekocht worden van Nunhems en die het onderwerp vormen van de Overeenkomst.
 • Nunhems: Nunhems betekent Nunhems Netherlands B.V.
 • Voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden

1.     Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten tussen Nunhems en de Koper, tenzij schriftelijk anderszins wordt overeengekomen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Koper, met inbegrip van de algemene voorwaarden die zijn afgedrukt of waarnaar wordt verwezen in de offerte voor de aankoop of Bestelling van de Koper, wordt derhalve uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs indien deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) zijn toegepast op eerdere transacties tussen de Partijen.

2.     Als er sprake is van inconsistentie tussen deze Voorwaarden en een andere bepaling in de Overeenkomst, dan heeft de bepaling in de Overeenkomst alleen voorrang voor wat betreft de inconsistentie.

 

Artikel 2. Offertes en bestellingen

1.     De offertes van Nunhems worden vrijblijvend gedaan. Tot drie werkdagen nadat de Koper een vrijblijvende offerte heeft accepteert, heeft Nunhems het recht om deze offerte in te trekken. Zodra een offerte door Nunhems is geaccepteerd, kan een Bestelling niet meer door de Koper worden geannuleerd, tenzij dit gebeurt met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nunhems.

2.     Alle Bestellingen moeten worden geplaatst op de manier en in de vorm die Nunhems van tijd tot tijd voorschrijft.

3.     Nunhems kan naar eigen goeddunken van tijd tot tijd een “Specifieke Bestelhoeveelheid” vaststellen, wat de minimale waarde van de bestelling of de minimale hoeveelheid voor elke bestelling van aan de Koper te leveren Producten is.

4.     Als de bestelde hoeveelheid van een bestelling afwijkt van de door Nunhems toegepaste standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, is Nunhems vrij om de dichtstbijzijnde grotere hoeveelheid te leveren.

 

Artikel 3.  Prijzen en betaling

1.     De prijs voor de Producten en welke Producten aan Koper zullen worden verkocht, worden in de Overeenkomst gespecificeerd. Tenzij in de Overeenkomst anderszins is bepaald, kan Nunhems de prijs op elk moment voorafgaand aan de acceptatie van een Bestelling zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

2.     De prijzen die in een offerte of Overeenkomst worden vermeld zijn exclusief btw, of gelijkwaardige belasting, tenzij anderszins gespecificeerd.

3.     De Koper dient de btw of enige andere belastingverplichting, -heffing, -tarief of -last te betalen bovenop en op hetzelfde moment als de betaling van de prijs. Nunhems zal de Koper een fiscale factuur verstrekken zoals vereist door de wet.

4.     Nunhems behoudt zich het recht voor om periodiek haar prijzen te wijzigen. Elke nieuwe prijslijst zal de vorige ongeldig maken met betrekking tot alle bestellingen die na die nieuwe prijslijst werden geplaatst.

5.     De betaling moet binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum door Nunhems worden ontvangen, tenzij anderszins is overeengekomen in de Overeenkomst. Indien de Koper na deze dertig (30) dagen niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, zal de Koper automatisch en zonder ingebrekestelling in gebreke zijn. De Koper zal in dat geval vanaf de datum van verzuim 1% rente per maand of, indien deze hoger is, de wettelijke rente voor achterstallige betalingen in het land van de Koper over het openstaande bedrag verschuldigd zijn. Elke betaling die door de Koper wordt gedaan, zal eerst worden gecrediteerd voor eventuele verschuldigde rente.

6.     Niettegenstaande het bovenstaande artikel 3 lid 5, behoudt Nunhems zich het recht voor om betaling (of passende betalingsgaranties) te eisen voorafgaand aan of op het moment van levering van de producten aan de Koper.

7.     Indien tussen Partijen betaling in termijnen is overeengekomen, zal bij niet tijdige betaling van een termijn het gehele resterende bedrag onmiddellijk opeisbaar zijn zonder dat een ingebrekestelling vereist zal zijn. De bepalingen in de laatste zin van artikel 3 lid 5 zijn dienovereenkomstig van toepassing.

8.     Indien de Koper een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de Voorwaarden niet, niet correct en/of niet tijdig nakomt:

 • worden de verplichtingen van Nunhems automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de Koper alle door hem verschuldigde en te betalen bedragen, inclusief de betaling van eventuele buitengerechtelijke kosten, heeft voldaan; en
 • kan Nunhems (vooraf) betaling van het volledige bedrag en/of voldoende zekerheid van de Koper eisen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie met betrekking tot de prestatie van Koper die door een gerenommeerde bankinstelling in het land van Nunhems moet worden afgegeven; en
 • heeft Nunhems het recht om de Overeenkomst met de Koper met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige verplichting om de Koper op enigerlei wijze schadeloos te stellen.

9.     Onder geen enkele omstandigheid is de Koper gerechtigd om verschuldigde betalingen uit te stellen of enig bedrag in mindering te brengen op de verschuldigde facturen van Nunhems, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nunhems.

10.   Nunhems kan naar eigen goeddunken een betaling toewijzen, die niet specifiek de factuur vermeldt waarvoor een dergelijke betaling is gedaan, ter voldoening van gelden die verschuldigd zijn uit hoofde van openstaande facturen, zonder rekening te houden met de datum van die facturen.

11.   De Koper kan geen beroep doen op opschorting van betaling en/of vereffening van vorderingen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nunhems.

12.   Als Nunhems een vordering heeft bij een bedrijf dat gerelateerd is aan de Koper, zoals een moeder-, dochter- of zusterbedrijf, en dat bedrijf verkeert in staat van faillissement of liquidatie of heeft surseance van betaling gekregen, kan Nunhems die vordering verrekenen met een eventuele vordering die de Koper op Nunhems heeft, zelfs als de vordering van Nunhems op dat moment nog niet opeisbaar is.

13.   Indien de Koper insolvent is als gevolg van een liquidatie, faillissementsverklaring of indien surseance van betaling is verleend, zijn de betalingsverplichtingen van de Koper onmiddellijk opeisbaar en heeft Nunhems het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, dit alles onverminderd het recht van Nunhems om schadevergoeding te eisen en zonder zelf tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Koper.

14.   Indien de Koper een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de Voorwaarden niet nakomt, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Koper, met inbegrip van de over deze kosten verschuldigde rente.

 

Artikel 4. Reservering van oogst en verwerking

1.     Alle leveringen zijn onderhevig aan de gebruikelijke reservering van oogst en verwerking. Als Nunhems zich beroept op de reservering van oogst en verwerking, is Nunhems niet verplicht te leveren, maar zal, indien mogelijk, proberen te leveren naar rato van de bestelde hoeveelheid of gelijkwaardige alternatieven.

2.     De Koper heeft geen recht op schadevergoeding indien Nunhems een beroep doet op deze reservering.

3.     Artikel 5 lid 11 en 12 zijn volledig van toepassing wanneer Nunhems een beroep doet op de reservering van oogst en verwerking.

 

Artikel 5. Verpakking en levering

1.     De Koper dient bij het plaatsen van zijn bestelling of op het eerste verzoek van Nunhems schriftelijk aan te geven welke gegevens, specificaties en documenten vereist zijn op grond van de voorschriften van het land waar de levering moet plaatsvinden, zoals die welke betrekking hebben op:

·          facturering;

·          fytosanitaire vereisten;

·          internationale certificaten; en

·          andere importdocumenten of importverklaringen.

2.     Alle verwijzingen door Nunhems naar productspecificaties komen overeen met de meest recente productspecificaties zoals gepubliceerd door Nunhems.

3.     Producten worden verpakt door Nunhems in haar eigen verpakking. Het is de Koper verboden om de Producten opnieuw te verpakken en de Koper mag de etiketten of partijnummers of andere specificaties op de pakketten niet wijzigen, verwijderen, verbergen of verhullen.

4.     Nunhems zal altijd naar beste vermogen handelen bij het nakomen van haar leveringsplicht.

5.     Het correct nakomen van de leveringsplicht van Nunhems omvat ook de levering met een klein verschil in grootte, verpakking, aantal of gewicht.

6.     Het is Nunhems toegestaan om verkochte producten in delen te leveren. Als de producten in delen worden geleverd, heeft Nunhems het recht om elk deel apart te factureren.

7.     Zendingen worden geleverd met DAP Incoterms® 2010 naar bestemmingen binnen de EER of CIP Incoterms® 2010 in geval van leveringen buiten de EER, tenzij de Partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. De transportkosten zullen worden doorberekend aan de Koper.

8.     Nunhems verplicht zich om binnen een redelijke termijn na het sluiten van de koopovereenkomst te leveren, in overeenstemming met het zaai- of plantseizoen.

9.     De door Nunhems opgegeven termijnen voor de levering van de Producten zijn slechts indicatief en dus niet essentieel. In geval van te late levering dient de Koper Nunhems daarom schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te geven om de overeenkomst uit te voeren.

10.   De Koper stemt ermee in de levering van de Producten tussen 9.00 uur en 17.00 uur op werkdagen in ontvangst te nemen.

11.   Nunhems is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper lijdt als gevolg van een vertraging of het niet leveren van (een deel van) de Producten of het niet leveren van de bestelde hoeveelheden.

12.   Indien Nunhems sommige of alle Producten uit hoofde van een Overeenkomst niet levert, is Koper niet gerechtigd die Overeenkomst of een andere Bestelling, Overeenkomst of Levering te annuleren.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1.     De eigendom van door Nunhems geleverde Producten en/of de daarvan afgeleide Producten blijft van Nunhems, totdat de Koper alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Voorwaarden jegens Nunhems, in verband met deze leveringen, naar behoren is nagekomen.

2.     Alle door Nunhems geleverde Producten worden afzonderlijk opgeslagen of gebruikt op een zodanige wijze dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en de producten gemakkelijk herkenbaar zijn als eigendom van Nunhems.

3.     Door Nunhems geleverde producten waarop het eigendomsvoorbehoud van artikel 5 lid 1 van toepassing is, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. Indien zij worden doorverkocht, is de Koper op zijn beurt verplicht om de producten met een eigendomsvoorbehoud aan zijn afnemers te leveren.

4.     Het is de Koper niet toegestaan de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of in pand te geven.

5.     In geval van verzuim (zoals beschreven in artikel 3, meer specifiek in de gevallen die zijn beschreven in lid 8 en 13) is Nunhems of haar vertegenwoordiger gerechtigd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, de door de Koper gebruikte gebouwen te betreden om deze Producten te zoeken en te verwijderen, zonder dat hij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de Koper, en mag Nunhems, naar eigen goeddunken, over de Producten beschikken of ze bewaren, zonder dat hij daarvoor enige verklaring of verantwoording hoeft af te leggen aan de Koper. Alle door Nunhems gemaakte kosten en uitgaven als gevolg van het nemen van maatregelen overeenkomstig dit artikel, samen met de transport- en opslagkosten, moeten op het eerste verzoek door de Koper aan Nunhems worden betaald.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1.     De aansprakelijkheid van Nunhems wordt uitsluitend beheerst door dit artikel en is van toepassing voor zover de wet dit toestaat.

2.     Nunhems is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de geleverde prestatie, behalve in geval van opzet en/of grove schuld van Nunhems en/of haar werknemer.

3.     In een situatie van overmacht zoals beschreven in artikel 14, is Nunhems niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden.

4.     In ieder geval en niettegenstaande het voorgaande zal de aansprakelijkheid van Nunhems beperkt blijven tot de factuurwaarde van de prestaties. Nunhems zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot bijzondere, incidentele of gevolgschade, reputatieschade of winstderving.

5.     De Koper is verplicht om de schade waarvoor de Koper een klacht bij Nunhems indient zoveel mogelijk te beperken.

6.     Elke mogelijke vordering tot schadevergoeding of klacht op basis van de Overeenkomst en deze Voorwaarden vervalt indien er binnen een jaar na de levering van de betreffende producten geen schriftelijke vordering tegen Nunhems is ingesteld.

 

Artikel 8. Gebruik en garantie

1.     Nunhems garandeert dat de geleverde prestaties naar beste vermogen zullen voldoen aan de relevante productspecificaties. De productspecificaties zullen echter geen garantie vormen. Indien de geleverde producten niet voldoen aan de productspecificaties, zal de Koper hiervan op de hoogte worden gesteld. Nunhems staat er verder niet voor in dat de geleverde prestaties voldoen aan het doel waarvoor ze door de Koper zijn bestemd.

2.     Indien Nunhems een kiemcapaciteit heeft gespecificeerd, is deze alleen gebaseerd op reproduceerbare laboratoriumtests. Er mag geen direct verband worden verondersteld tussen de gespecificeerde kiemcapaciteit en de ontwikkeling van het zaad bij de Koper. Deze gespecificeerde kiemcapaciteit geeft alleen de kiemcapaciteit aan op het moment dat en onder de omstandigheden waaronder de test werd uitgevoerd. De ontwikkeling is onder andere afhankelijk van de locatie, de teeltmaatregelen en de klimatologische omstandigheden bij de Koper.

3.     Iedere garantie van Nunhems vervalt indien de Koper de producten verwerkt of laat verwerken, herverpakt of laat herverpakken, of de producten onjuist gebruikt en/of opslaat of onjuist laat gebruiken en/of opslaan.

 

Artikel 9. Defecten en reclamatietermijnen

1.     De Koper dient de gekochte producten uiterlijk vijf (5) werkdagen na levering te inspecteren. Daarbij dient de Koper te controleren of de geleverde producten voldoen aan de Overeenkomst, d.w.z.:

 • of de juiste Producten zijn geleverd;
 • of de hoeveelheid van de geleverde Producten overeenkomt met de Overeenkomst;
 • of de geleverde Producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze niet zijn overeengekomen, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2.     Indien zichtbare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd, dient de Koper Nunhems hiervan binnen vijf (5) werkdagen na levering schriftelijk per aangetekende brief aan Nunhems op de hoogte te stellen onder vermelding van de partij, de pakbon en/of de factuurgegevens.

3.     De Koper dient eventuele onzichtbare gebreken binnen vijf (5) werkdagen na de ontdekking ervan schriftelijk per aangetekende brief aan Nunhems te melden onder vermelding van de partij, de pakbon en/of de factuurgegevens.

4.     Klachten moeten zodanig worden beschreven dat Nunhems of een derde partij deze kan verifiëren. De Koper dient daartoe tevens een registratie bij te houden van het gebruik van de Producten en, in geval van doorverkoop van de Producten, met betrekking tot zijn afnemers en dient zijn afnemers, voor zover mogelijk, dezelfde schriftelijke verplichting op te leggen. Indien de Koper de klacht niet binnen de bovengenoemde termijn indient, zal deze niet in behandeling worden genomen en zullen alle rechten van de Koper vervallen.

5.     In geval van een aanhoudend geschil tussen partijen met betrekking tot de kiemcapaciteit, de echtheid van de variëteit, de zuiverheid van de variëteit of de technische zuiverheid en gezondheid kan er, voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij, een (her)keuring worden uitgevoerd door Naktuinbouw (Nederlandse Inspectiedienst voor de Tuinbouw), statutair gevestigd in Roelofarendsveen, Nederland. De keuring zal worden uitgevoerd op basis van een door Naktuinbouw bij Nunhems afgenomen en door hen bewaard monster. De uitkomst van deze (her)keuring is bindend voor beide partijen, onverminderd het recht van partijen om geschillen over de gevolgen van deze uitkomst voor te leggen aan de in artikel 17 genoemde instituten.

6.     Indien de Koper tijdig een materiële vordering heeft ingediend, ontslaat dit de Koper niet van de verplichting tot tijdige betaling en kan de Koper geen beroep doen op opschorting van betaling.

 

Artikel 10. Recht op retourzending

1.     Indien de Koper een gerechtvaardigde klacht heeft over de Producten die Nunhems heeft geleverd, zal Nunhems de incorrecte Producten vervangen door correcte Producten. Indien de correcte Producten niet beschikbaar zijn, zal Nunhems de Koper 100% van het gefactureerde bedrag voor de incorrecte Producten vergoeden, zonder uitzondering en ongeacht of het zaad geprepareerd of behandeld is met insecticiden.

2.     In geval van een ongerechtvaardigde klacht van de Koper, kunnen de Partijen de retourzending van (een deel van) de geleverde Producten overeenkomen. Vanwege de hoge kwaliteitseisen van de Producten kunnen de Producten alleen worden geretourneerd als ze zich in goede staat bevinden, in hun originele, onbeschadigde verpakking, binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum. Er zal een creditnota worden afgegeven voor 75% van het gefactureerde bedrag, exclusief btw. Geprepareerd zaad en met insecticiden behandeld zaad kan niet worden geretourneerd en zal dus niet worden gecrediteerd.

 

Artikel 11. Verstrekken van informatie

1.     De informatie en/of het advies dat door Nunhems mondeling en/of schriftelijk aan de Koper wordt gegeven, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend. Nunhems aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor advies met betrekking tot de teelt van de Producten, in de breedste zin van het woord. De Koper blijft de eindverantwoordelijke voor elk aspect van het teeltproces en de resultaten ervan.

2.     Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in brochures, folders en andere communicatiemiddelen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op ervaringen uit tests en de praktijk en zijn niet bedoeld als indicatie voor kwaliteitsclaims en/of garanties. Nunhems aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid op basis van dergelijke informatie voor afwijkende resultaten in het geteelde Product. De Koper dient zelf te bepalen of de Producten geschikt zijn voor de beoogde groei en/of kunnen worden gebruikt in de lokale situatie.

3.     Zoals gebruikt in de door Nunhems geleverde informatie betekenen “immuniteit, resistentie en gevoeligheid” het volgende:

1.     Immuniteit: Niet vatbaar voor aanval of infectie door een bepaalde ziekteverwekker of plaag.

2.     Resistentie: het vermogen van een plantvariëteit om de groei en ontwikkeling van een bepaalde ziekteverwekker of plaag en/of de schade die dit veroorzaken te beperken in vergelijking met vatbare plantvariëteiten onder vergelijkbare omgevingsfactoren en druk van ziekteverwekkers of plagen. Resistente variëteiten kunnen onder zware druk van ziekteverwekkers of plagen bepaalde ziektesymptomen of schade vertonen.

Er zijn twee resistentieniveaus gedefinieerd:

(i)     Hoge resistentie (HR*): plantvariëteiten die de groei en ontwikkeling van de specifieke ziekteverwekker of plaag onder normale druk van ziekteverwekkers of plagen sterk beperken in vergelijking met vatbare variëteiten. Deze plantvariëteiten kunnen echter onder zware druk van ziekteverwekkers bepaalde symptomen of schade vertonen.

(ii)    Gemiddelde resistentie (IR*): plantvariëteiten die de groei en ontwikkeling van de specifieke ziekteverwekker of plaag beperken, maar een groter scala aan symptomen of schade kunnen vertonen in vergelijking met resistente variëteiten. Gematigd/gemiddeld resistente plantvariëteiten zullen desondanks minder ernstige symptomen of schade vertonen dan vatbare plantvariëteiten wanneer ze onder vergelijkbare omgevingsfactoren en/of druk van ziekteverwekkers of plagen worden geteeld.

* De standaardafkortingen HR (hoge resistentie) en IR (gemiddelde resistentie) worden in alle talen gebruikt.

3.     Gevoeligheid: het onvermogen van een plantvariëteit om de groei en ontwikkeling van een bepaalde ziekteverwekker of plaag te beperken.

 

Artikel 12 Gebruik van merken

1.     De Koper mag geen Merken gebruiken die niet duidelijk kunnen worden onderscheiden van de merken van Nunhems. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de Koper met betrekking tot de handel in Producten in de originele verpakking van Nunhems.

2.     Niettegenstaande artikel 12, lid 1, blijven alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerken, logo's, octrooien, kwekersrechten, handelsnamen, merken, vertrouwelijke knowhow) wereldwijd met betrekking tot de producten van Nunhems, de eigendom van Nunhems of de betreffende dochteronderneming in de bedrijvengroep van Nunhems.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

1.     Zaad van variëteiten die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten, die zijn aangevraagd of toegekend in de Europese Gemeenschap en/of enig ander land, of op grond van een contract, mag niet worden gebruikt voor reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nunhems. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden via een contract met betrekking tot de productie of reproductie (voortplanting), conditionering met het oog op de voortplanting, het te koop aanbieden, de verkoop of het op andere wijze op de markt brengen, de export, de import en de opslag voor een van de hierboven genoemde doeleinden.

2.     In overeenstemming met bovenstaand artikel 13 lid 1 mag het betreffende door Nunhems geleverde zaad derhalve alleen door de Koper of zijn afnemers worden gebruikt voor de teelt van eindproducten en/of andere afgewerkte producten op het terrein van de Koper. De Koper mag van elk van de geleverde zaden één enkele plant produceren zonder het recht op vegetatieve voortplanting.

3.     Het eindproduct, afkomstig van het aan de Koper geleverde zaad, mag alleen door de Koper worden verkocht onder de naam van de variëteit die door Nunhems is geregistreerd.

4.     De Koper is verplicht om Nunhems, of een derde partij die inspecties namens Nunhems uitvoert, rechtstreeks toegang te verschaffen tot het bedrijf van de Koper (waaronder onder meer, en in het bijzonder, de kassen van zijn bedrijf) voor inspecties. De koper dient bovendien, op verzoek, toegang te verlenen tot documenten en rekeningen die relevant zijn voor deze inspecties. Nunhems zal de Koper tijdig informeren over geplande bezoeken.

5.     Indien de Koper een mutant ontdekt in de beschermde variëteit, dient hij Nunhems hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

6.     Op het eerste verzoek van Nunhems zal de Koper Nunhems, binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek, voorzien van testmateriaal van de mutant. De Koper is zich ervan bewust dat iedereen die een mutant in de beschermde variëteit ontdekt, toestemming van de teler(s) van de ‘bovenliggende variëteit’ nodig heeft om de mutant te exploiteren. De koper is zich er met name van bewust dat de ontdekker van een mutant de toestemming van Nunhems met betrekking tot de ‘bovenliggende variëteit’ nodig heeft om de volgende handelingen te verrichten: productie of reproductie (voortplanting), conditionering met het oog op de voortplanting, te koop aanbieden, verkoop of anderszins op de markt introduceren, export, import, opslag voor een van de bovengenoemde doeleinden.

7.     Indien de Koper de producten van Nunhems doorverkoopt aan zijn afnemers, zal de Koper de verplichtingen die hij krachtens dit artikel 13 heeft onverminderd aan zijn afnemers opleggen, inclusief de verplichting voor die afnemer om dezelfde verplichtingen op te leggen aan zijn afnemer, enzovoort.


Artikel 14. Overmacht

1.     Nunhems kan de nakoming van een verplichting jegens de Koper uitstellen wanneer hij deze niet kan nakomen als gevolg van een omstandigheid die de nakoming van de verplichting verhindert en die niet aan Nunhems kan worden toegerekend, indien en voor zover, deze omstandigheid de nakoming onmogelijk maakt of onredelijk bemoeilijkt. Een dergelijke omstandigheid omvat, zonder beperking, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, handelingen, verordeningen of wetten van overheden, oorlogen of burgerlijke onrust, vernietiging van productiefaciliteiten of materiaal door brand, epidemieën, nalatigheden van openbare nutsbedrijven of transporteurs, stakingen bij andere bedrijven dan het bedrijf van Nunhems, onofficiële stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Nunhems, een algemeen of gedeeltelijk gebrek aan de nodige grondstoffen en andere goederen of diensten die nodig zijn om de overeengekomen prestatie te leveren, onvoorziene vertragingen bij onderaannemers of andere derden waarvan Nunhems afhankelijk is, en algemene transportproblemen.

2.     Nunhems zal de Koper zo snel mogelijk op de hoogte stellen als hij niet of niet tijdig kan leveren als gevolg van overmacht.

3.     Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval zal geen van beide partijen schadevergoeding hoeven te betalen aan de andere partij.

4.     Voor zover Nunhems ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen jegens Koper is nagekomen of deze zal nakomen, en indien het nagekomen of na te komen gedeelte een zelfstandige waarde heeft, is Nunhems gerechtigd om dit afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden om dit nagekomen of na te komen gedeelte te voldoen.

 

Artikel 15. Exportcontrole

1.     De Koper erkent en gaat ermee akkoord dat de door Nunhems geleverde Producten onderworpen kunnen zijn aan de toepasselijke wetten, voorschriften, regels en licenties inzake handelssancties, met inbegrip van maar niet beperkt tot die welke worden opgelegd door de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, de Europese Unie en de lidstaten van de Europese Unie (‘Sanctieregels’). De Koper dient zich te houden aan de Sanctieregels en stemt ermee in dat hij als enige verantwoordelijk is voor de naleving van deze Sanctieregels. In het bijzonder, maar zonder beperking, zal de Koper niet, en zal hij ervoor zorgen dat geen van zijn filialen, de producten gebruiken, verkopen, doorverkopen, exporteren, opnieuw exporteren, afvoeren, openbaar maken of op andere wijze verhandelen, direct of indirect, naar enig land, bestemming of persoon, zonder eerst een vereiste exportvergunning of andere goedkeuring van de overheid te verkrijgen en de formaliteiten te vervullen die door de Sanctieregels kunnen worden vereist. De Koper mag niets doen waardoor Nunhems de Sanctieregels zou kunnen schenden en zal Nunhems beschermen tegen, vrijwaren van en schadeloos stellen tegen alle boetes, verliezen en aansprakelijkheid voor Nunhems als gevolg van het niet naleven van dit artikel door de Koper.

2.     Het niet naleven van enig deel van dit artikel door de Koper vormt een wezenlijke inbreuk op de overeenkomst. Nunhems behoudt zich het recht voor om te weigeren een Bestelling aan te nemen of uit te voeren of om een Bestelling naar eigen goeddunken te annuleren als Nunhems van mening is dat de Koper zich niet aan enig deel van dit artikel heeft gehouden.

 

Artikel 16. Schadevergoeding

De Koper vrijwaart Nunhems tegen alle claims van derden voor de vergoeding van schade (waarvan beweerd wordt dat) die veroorzaakt is door of anderszins verband houdt met door Nunhems geleverde producten, inclusief claims die zijn ingediend tegen Nunhems in haar hoedanigheid als producent van de producten op basis van een norm met betrekking tot productaansprakelijkheid in een land, tenzij de schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Nunhems en/of haar werknemers.

 

Artikel 17. Schikking van geschillen en toepasselijke wetgeving

1.     Alle overeenkomsten tussen Nunhems en de Koper vallen onder de Nederlandse wetgeving.

2.     Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Contracten voor internationale verkoop van goederen (het Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

3.     In geval van een geschil tussen de Partijen zullen de Partijen eerst in overleg, of anderszins door middel van bemiddeling, proberen tot een oplossing te komen voordat de Partijen het geschil aan een arbitragehof of aan de burgerlijke rechter voorleggen.

4.     Tenzij Partijen in overleg arbitrage zijn overeengekomen, zullen eventuele geschillen worden beslecht door de burgerlijke rechter die in eerste aanleg bevoegd is in Limburg, Nederland. Nunhems zal altijd het recht hebben om de Koper te dagvaarden voor de, op grond van de wet of het toepasselijke internationale verdrag, bevoegde rechter.

 

Artikel 18. GGO-disclaimer

De zaden van variëteiten die aan de Koper worden geleverd, zijn variëteiten die niet in aanmerking komen als variëteiten gereguleerd volgens de ggo-wetgeving en worden niet ontwikkeld door het gebruik van technologieën van recombinant-DNA of gerichte genoomoptimalisatie. De methoden die worden gebruikt bij de ontwikkeling en het behoud van de identiteit van deze variëteiten zijn gericht op het vermijden van de aanwezigheid van afwijkende types, waaronder het vermijden van de aanwezigheid van materiaal dat recombinant-DNA bevat, of materiaal dat kan zijn gemodificeerd met behulp van gerichte genomische optimalisatie. De zaadproductie is uitgevoerd in overeenstemming met de productievoorschriften in het land waar de productie plaatsvond, inclusief vastgestelde isolatieafstanden. Nunhems zet zich in voor een goed beheer van haar producten en ondersteunt en bevestigt haar toewijding aan het initiatief Excellence Through Stewardship™ voor verantwoordelijk beheer in de sector, waarover meer te vinden is op de volgende website: www.excellencethroughstewardship.org. Maar vanwege de vrije circulatie van pollen en omdat het niet kan worden uitgesloten dat GM-materiaal door anderen wordt gecultiveerd in zaadproductiegebieden, kunnen mengsels met GM-materiaal niet volledig worden voorkomen. Daarom kan niet worden gegarandeerd dat de zaadpartijen in deze levering, geen sporen van GM-materiaal bevatten.

 

Artikel 19. Algemeen

1.     In deze Voorwaarden en in elke Overeenkomst, tenzij het tegendeel blijkt:

a.     omvat een persoon een onderneming, een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, een vennootschap onder firma, een joint venture of een openbare, statutaire of overheidsvereniging of -instantie;

b.     zijn het woord ‘inclusief’ en vergelijkbare uitdrukkingen geen restrictieve woorden;

c.      omvat een verwijzing naar gedrag elk verzuim en elke verklaring of verbintenis, al dan niet schriftelijk; en

d.     wanneer een handeling op een dag die geen werkdag is moet worden uitgevoerd, moet de handeling de volgende werkdag worden uitgevoerd.

2.     Elke kennisgeving in verband met deze Voorwaarden of een Overeenkomst wordt geacht volledig te zijn verstrekt wanneer dit schriftelijk is gebeurd en per e-mail of post is afgeleverd of verzonden aan de Partij voor wie deze kennisgeving bestemd is, op het adres van het e-mailadres van die Partij bij de Overeenkomst of op andere adressen die van tijd tot tijd schriftelijk aan de andere Partij worden meegedeeld.

3.     Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig is of wordt, zal die bepaling automatisch (door de wet) worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de ongeldige bepaling. Tussen de Partijen moet, indien nodig, redelijk overleg plaatsvinden over de tekst van die nieuwe bepaling. In dat geval zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden, voor zover mogelijk, volledig van kracht blijven.

4.     De Overeenkomst en deze Voorwaarden omvatten samen de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. 

Country versions

For other countries, please visit our Global website

Laatste update 3 april 2020