Genel Satın Alma Şartnamesi

İşbu Genel Satın Alma Şartları bundan önce yayımlanmış bütün versiyonların yerine geçer.

1. Tanımlar

1.1. Nunhems: Nunhems Tohumculuk A.Ş. kayıtlı adresi Abdurrahmanlar Yolu 3. Km Serik-Antalya’da bulunmaktadır.

1.2. Sözleşme: Bir talimat, sipariş formu (“PO”), Nunhems tarafından verilen sipariş onayı veya emri, Nunhems ve Diğer Taraf arasındaki bir satın alma veya hizmet sözleşmesi veya Nunhems tarafından yazılı olarak kabul edilen bir teklif.

1.3. Diğer Taraf: Nunhems’in ürün veya servis satın aldığı diğer taraf.

2. Amaç

2.1. İşbu Genel Satın Alma Şartları her zaman Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olacaktır. Diğer Tarafça kabul edilmiş olan ihtilaflı veya farklı şartlar, Nunhems bunlara açık ve yazılı olarak rıza vermedikçe, kabul edilmez.

2.2. Diğer sözleşmeler, teklif edilen değişiklikler veya ek sözleşmeler Nunhems tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe geçersiz sayılır.

 

3. Sözleşme

3.1. Sözleşme’de değişiklik yazılı olarak yapılır. Sözlü anlaşmalar veya telefon ile tartışılmış değişiklikler ancak yazılı olarak teyit edilirse geçerlidir.

3.2. Sözleşme’de yapılacak herhangi bir değişiklik ancak Nunhem’s ve Diğer Taraf’ın yazılı olarak kabul etmesi halinde geçerlidir ve Diğer Taraf her bir Sözleşme’yi veya Sözleşme’deki değişikliği bütün yazışmalarında ayrı ayrı ele alır.

3.3. Sözleşme’de yapılacak bir değişikliğin ek işe yol açması halinde, Diğer Taraf, Nunhems tarafından yazılı olarak onaylanıncaya kadar bu ek işi yürütmeyecektir.

3.4. Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, diğer tarafın kısmi teslimat yapma hakkı yoktur.

3.5. Diğer Taraf, yalnızca Nunhems'in önceden yazılı onayını almışsa, malların teslimini veya hizmetlerin performansını üçüncü taraflara devredebilir. Diğer Taraf, Nunhems devri onaylandıktan sonra dahi, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymaktan sorumlu ve yükümlüdür.

3.6. Mallar, taşınmaları, elleçlenmeleri ve depolanmalarına elverişli ambalajlarda teslim edilir. Malların ambalajlarının bedeli fiyata dahildir. Özel ve/veya pahalı ambalaj malzemeleri, Diğer Tarafça Nunhems’e yüklenen masrafların tazminine ile geri alınacaktır.

3.7. Şu bilgilerin bütün yazışmalarda bulunması zorunludur: PO numarası ve Sözleşme tarihi.

4. Teslimat süresi

4.1. Teslimat süresi Sözleşme tarihinde başlar. Eğer Diğer Taraf’ın Sözleşme ile belirlenmiş yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını, tamamen veya zamanında yerine getiremeyeceğini varsayması için sebebi var ise bu durumu sebepleri ve gecikme süresi ile birlikte derhal Nunhems’e bildirmelidir. Eğer Diğer Taraf, bu yükümlülüğünü yerine getirmez ise; gecikmenin mücbir sebepten doğması istisnası sebebiyle yükümlülükten kurtulduğunu ileri sürme hakkını kaybeder.

4.2. Eğer Diğer Taraf, teslimatı belirlenmiş sürede gerçekleştirmezse, gecikmeden dolayı sorumlu olur. Diğer Taraf, teslimat süresinin dolması ile birlikte kendiliğinden, başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın, temerrüde düşer. Bu durumda, Nunhems, herhangi bir tazmin veya zarar karşılama yükümlülüğü olmaksızın, Sözleşme’yi geçersiz kılma hakkını ve Diğer Taraf’a taahhütlü mektup ile ihtar yapılması halinde, teslim edilmemiş olan malları veya hizmetleri sipariş etme hakkını haizdir. Bu durum, Nunhems’in tazminat talep etme hakkına halel getirmez.

5. Kusur bildirimi, yükümlülüğü ve garantisi

5.1. Diğer Taraf, mal ve/veya hizmetlerinin, üçüncü taraf haklarından veya değerlerini sınırlandırabilecek veya faydalarını zedeleyebilecek kusurlardan ari olduğunu, garanti edilen özellikleri haiz olduğunu, Sözleşme’de belirlenen amaca uygun olduğunu, genel kabul görmüş teknik standartların gerektirdiği şartlarla uyumlu olduğunu, malların üzerlerinde üreticisinin veya pazarlamacısının ibaresinin bulunduğunu, Nunhems tarafından ne zaman talep edilmiş olduğunun önemi bulunmaksızın, Nunhems tarafından talep edilen bütün belgeler ile birlikte tedarik edildiğini, mal ve/veya hizmetlerinin yürürlükte bulunan özellikle ama sınırlı olmamak kaydıyla güvenlik, çevre, çalışma şartları ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en güncel Türk hukukuna, şartnamelere ve yönetmeliklere uygun olduğunu garanti eder.

5.2. Diğer Taraf, ayrıca (i) teslim edilen malların veya sunulan hizmetin parçalarının, bileşenlerinin ve işlenmemiş malzemesinin tamamının veya bir kısmının, özellikle ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Avrupa Birliği’nin, İsviçre’nin, Amerika Birleşik Devletleri’nin ,Birleşmiş Milletler’in ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uyguladığı ticari veya ekonomik yaptırıma, ihracat kontrolüne, ambargoya veya benzer yazılı talimata ve yasağa, yönetmeliğe, kurala, tedbire, kısıtlamaya, lisansa (buradan itibaren “Yaptırım Kuralları” olarak anılacaktır) aykırı olarak üretilmediğini, teslim edilmediğini veya ifa edilmediğini ve (ii) malların üretimi veya hizmetin ifası ile ilişkili hiçbir üçüncü kişinin (yardımcı kişiler, tedarikçiler veya alt işverenler gibi) geçerli Yaptırım Kuralları’na tabi olmadığını garanti ederi.

5.3. Diğer Taraf, ürünün menşei ülkesinde gerekli kılınmış bütün ruhsat ve izinleri tedarik etmekle yükümlüdür. Gerekli lisansların ve izinlerin zamanında kullanılabilirliği, Sözleşme için varlık şartıdır.

5.4. Teslim edilen mallar veya verilen hizmetler uyulması gereken şartlardan herhangi birine uymuyorsa, Diğer Taraf bundan sorumlu olur ve Nunhems kusurun tazmin edilmesi veya malların kusursuz şekilde teslim edilmesini, var olan yasal şartlar çerçevesinde Sözleşme’nin iptal edilmesini veya malların veya hizmetin satış fiyatının düşürülmesini veya tazminat ya da masrafların karşılanmasını talep etmekte serbest olacaktır.

Diğer Tarafın, teslim edilen malların özelliklerini veya sürdürülebilirliğini garanti etmesi halinde, Nunhems’in ayrıca garanti koşullarına dayanarak bir talepte bulunma hakkı olacaktır. Bu, Nunhems tarafından normal aşınma veya yanlış işlemden kaynaklanan kusurlar veya hasarlar için geçerli değildir.

Nunhems, teslim edilen mallardaki kusurların işletmenin günlük seyri içerisinde keşfedilmesi halinde zaman geçirmeksizin Diğer Taraf’a bildirmekle yükümlüdür.

5.5. Diğer Tarafın teminatı, taşeronlar tarafından üretilen veya teslim edilen tüm mal ve hizmetleri kapsar.

5.6. Diğer Taraf bir kusurdan haberdar edilirse, garanti süresi, bu bildirim ile kusurun tazmini arasında geçen zaman kadar uzatılmalıdır. Diğer Tarafça teslim edilen mal veya hizmet, tamamen yeni bir mal veya yeni bir hizmet ile değiştirilirse, garanti süresi tekrar başlayacaktır. Ancak eğer, malın veya hizmetin bir kısmı değiştirilmişse garanti süresi kısmi yenilenmiş mal veya hizmet için yeniden başlar.

5.7. Garanti kapsamındaki bir şikâyete konu olan mal veya hizmetler, ikame mallar teslim edilene kadar Nunhems için kullanılabilir durumda bulunur, bundan sonra Diğer Taraf’ın mülkiyetine geçer.

5.8. Acil durumlarda ya da Diğer Taraf’ın bir kusurun düzeltilmesi konusunda başarısız olduğu durumda, Nunhems kusuru Diğer Tarafın hesabına düzeltmek ya da 5.4. Maddede belirtilen diğer garanti haklarından birini kullanma hakkına sahip olacaktır.

Nunhems'in, Diğer Tarafça sağlanan mal veya hizmeti kabul etmesi, Diğer Taraf’ın garantiden doğan yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

5.9. Diğer Taraf Nunhems’i, Nunhems ile arasındaki Sözleşme ile bağlantılı olarak tüm üçüncü kişilerin ileri sürdüğü talepleri, (ürün) yükümlülüğü ile ilgili tüm talepleri ve ürün yükümlülüğü ile ilgili mevzuattan doğan talepleri, iddiaya sebep veren kusurun, Diğer Taraf’ın veya Diğer Taraf’ın tedarikçilerinin sunduğu hizmet veya maldan kaynaklanması halinde tazmin eder.

5.10. İşbu Genel Satın Alma Koşullarına bakılmaksızın, Diğer Taraf mevcut yasal hükümler uyarınca teslim edilen mal ve hizmetlerden sorumludur.

 

6. Testler

6.1. Teslim edilecek mallar veya hizmetlerin teste tabi tutulması öngörülmüşse, Diğer Taraf bu testlerin masraflarını, kendi personelinin masrafları da dahil olmak üzere öder. Ancak Nunhems’in personel masrafları bu yükümlülük kapsamı dışındadır.

6.2. Diğer Taraf, malların veya hizmetlerin test edilmeye hazır olduğu tarihten en az beş iş günü önce Nunhems’i bilgilendirmek ve Nunhems ile testlerin yapılacağı tarihi belirlemek ile yükümlüdür. Diğer Taraf, malların veya hizmetin belirlenmiş test tarihinde hazır bulundurulmaması halinde, Nunhems’in personel masraflarını öder.

6.3. Testlerin gerçekleştirilmesi sırasında mal veya hizmetlerde kusurlar tespit edilirse, bu kusurlar testleri tekrarlamak veya başkaca testler yapmayı gerekli kılarsa, Diğer Taraf tüm ilgili personel giderleri ve diğer masrafları ödemekle yükümlü olacaktır. Diğer Taraf ayrıca, Sözleşme’nin yerine getirilmesi amacıyla kullandığı malzemelerin test edilmesiyle ilgili olarak gerekli tüm personel harcamalarını ve diğer masrafları ödemekle yükümlüdür.

 

7. Sigorta

7.1. Nakil halinde mal sigortası her zaman Diğer Tarafın sorumluluğundadır ve her zaman onun hesabınadır.

7.2. Diğer Taraf, sağlamış bulunduğu mallar veya hizmetler ile alakalı olarak oluşan, veya sağladığı mal veya hizmetin, veya kendisine, personeline veya ilgili üçüncü kişilere ait olan eşyanın sebep olduğu zararları kapsayacak şekilde üçüncü-kişi sigortası yaptırmakla yükümlüdür. Diğer Taraf, talep edildiğinde, her bir olay bazında sigorta meblağını gösterir belgeleri Nunhems’e göndermekle yükümlüdür.

7.3. 7.2 inci maddede belirtilen üçüncü taraf sorumluluk sigortasına ek olarak, montaj/inşaat faaliyetleri için özel sigorta yaptırmak her zaman Nunhems ve Diğer Taraf arasında yazılı bir sözleşmeye tabidir.

7.4. Nunhems’e ödünç olarak verilen her türlü makine, ekipman vs. Nunhems tarafından adi risklere karşı sigortalanır. Nunhems tarafından makinelere, ekipmanlara vs. verilen zararlardan doğan başkaca yükümlülükler, Nunhems bu zararı kasten veya ağır ihmali ile veremediği sürece, bu madde kapsamı dışındadır.

 

8. Nakliye şartları ve mal kabulü

8.1. Diğer Taraf, mallar ve faturadan ayrı olarak her bir sevkiyat için malların gönderildiği gün, detaylı bir sevkiyat belgesi gönderir. Mallar bir teslimat belgesi ve sevkiyat irsaliyesi ile birlikte gönderilir. Nunhems’in PO numarası ve ürün sayısı bütün nakliye belgelerinin üzerinde bulunur. Eğer mallar gemi ile gönderiliyorsa, sevkiyat belgeleri ve faturada nakliyeci firmanın ve geminin adı bulunur.

Diğer Taraf, Nunhems için en uygun ve elverişli nakliye yolunu seçmekle yükümlüdür. Teslimat belgeleri, nakliye belgeleri ile birlikte ancak ayrı ayrı ve üç suret halinde tutulmalıdır.

Diğer Taraf PO numarasını ve teslimat adresini, Nunhems tarafından belirtildiği üzere, açıkça bütün irsaliyelerde, teslimat belgelerinde, sevk irsaliyesinde, gönderi listesinde, faturalarda ve ürünlerin ambalajının dışında ve uygun bulunan diğer yerlerde belirtmelidir.

8.2. Diğer Taraf, tehlikeli ürünleri ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak ambalajlar, işaretler ve nakliye eder. Ürün ile birlikte gönderilecek belgeler üzerine yalnızca ürünün risk kategorisi değil ayrıca ilgili nakliye mevzuatı gereğince belirtilmesi gereken diğer hususlar da yazılır. Diğer Taraf, Türk Hukuku ve diğer ilgili Uluslararası Anlaşmalardaki yükümlülüklerine uymaması sebebiyle Nunhems’i uğratacağı her türlü zarardan sorumlu olacak ve bu zararları derhal tazmin edecektir.

8.3. Diğer Taraf, 8. maddede belirtilen koşullara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan sorumludur ve bunun sonucunda ortaya çıkan masrafları ödemek ile yükümlüdür. Diğer Taraf, taşeronlarının 8. maddede atıfta bulunulan şartlara uymasını sağlamak ile yükümlüdür

8.4. Bu düzenlemelere uyulmadığı için Nunhems tarafından kabul edilemeyen gönderiler, Diğer Tarafın risk ve hesabına kaydedilir. Nunhems bu gönderilerin içeriğini ve durumunu kontrol etme hakkını haizdir. Montaj/inşaat araçları ve ekipmanları diğer ürünler le birlikte gönderilmez.

8.5. Aksi kararlaştırılmadıkça ürünler, Nunhems DAP’ta (ICC Incoterms 2010) belirlenen yere gönderilir. Nunhems’in şubesinde ürünlerin kabul edilmesiyle (ürünlerin nakliyesi ile birlikte gelen teslimat belgesinin Nunhems tarafından imzalanması anlamına gelir) birlikte ürünlerin zararı ve mülkiyeti Nunhems’ten Diğer Taraf’a geçer. Prensip olarak teslimatlar, aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, pazartesiden cumaya 08:00-16:00 saatleri arasında herhangi bir yasal çalışma günü yapılır.

8.6. Teslim edilen mallar, Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe, yürürlükteki AB hukuku ve düzenlemeleri de dahil olmak üzere, yürürlükteki herhangi bir yasada belirtilen menşelerine ilişkin koşullara uymalıdır.

 

9. Arızi öğeler

Diğer Tarafça Sözleşme’nin ifa edilebilmesi için üretilmiş olan taslaklar, modeller, araçlar, filmler vs. Nunhems bunların bedellerini ödemiş iseler, Diğer Tarafın zilyetliğinde olsa dahi Nunhems’in malı olur. Diğer Taraf, Nunhems’in talebi üzerine bunları Nunhems’e verir.


10. Montaj, yapım işi, bakım, kontrol, onarım, uygunluk

10.1. Montaj, yapım işi, bakım, kontrol, onarım vb. Işlerin Nunhems şubelerinde yapılıyor olması halinde, bu işlemlerin hepsi, emniyet, güvenlik yüklenicilerin idaresi ve yüklenicilerin Nunhems şubelerinde aktif olarak çalışan personlleri ya da diğer tarafın personellerine ilişkin kurallara tabi olacaktır. Bu kurallar, montaj veya yapım faaliyetlerinin başlaması ile birlikte söz konusu olacaktır veya ilgili Nunhems şubesinin güvenlik departmanından talep edilecektir.

10.2. Nunhems, Diğer Taraf’ın veya Diğer Taraf’ın personelinin Nunhems şubesine getirilen herhangi bir mülkünden sorumlu değildir.

10.3. Diğer Taraf, personelinin, taşeronlarının ve bunların personelinin, malların ve/veya hizmetlerin teslimatıyla ilgili olan bütün Hollanda mevzuatı özellikle ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla iş, vergi ve sosyal güvenlik mevzuatının amir hükümleri ile (örnek olarak vize, geçerli çalışma izni, A1 formları, sertifikalar, beyanları vs.) her zaman uyumlu olacağını garanti eder. Diğer Taraf, Nunhems’i,, Nunhems’in temsilcilerini ve Nunhems’in nam ve hesabına hareket ettiği herhangi bir tarafı bu çerçevedeki tüm iddialara karşı tazmin eder ve ilgili durumlarda, Diğer Taraf bu çerçevede Nunhems’in, Nunhems’in temsilcilerinin ve Nunhems’in nam ve hesabına hareket ettiği diğer tarafların yapmak durumda kaldığı masraf ve ödemeleri tazmin eder.

11. Kılavuz ilkeler

11.1. Diğer Taraf veya üçüncü kişilerin Diğer Taraf’ın talimatı üzerine Nunhems’in bir veya birden fazla şubesini ziyaret etmesi veya bu şube(ler)de bir faaliyet gerçekleştirmesi halinde, Nunhems tarafından hazırlanmış ve uygulanmakta olan hijyen ve güvenlik ilkelerine her zaman uymak ile yükümlüdür. Bu kılavuz ilkeler bu kişilerin Nunhems şubesine ulaşması halinde kendilerine iletilir.


12. Hizmet sağlanması

12.1. Yukarıda açıkça belirtilmiş olsun veya olmasın, bu Genel Satın Alma Şartnamesi hizmetlerin sağlanması için de geçerlidir.

12.2. Diğer Taraf, hizmetlerle ilgili Sözleşme’de belirtilen veya Nunhems tarafından Diğer Tarafa iletilen herhangi bir teslim tarihine uymakla yükümlüdür.

12.3. Hizmet sağlanırken, Diğer Taraf:

(a) Nunhems ile işbirliği içerisinde olmak ve Nunhems’in hizmet ile ilgili olarak bütün talimatlarına uymakla;
(b) Hizmeti Diğer Taraf’ın sektöründe, meslek grubunda veya ticaret alanında bulunan en iyi uygulamalara uygun olarak mümkün olan en yüksek özen, yetenek ve bağlılık ile sağlamakla;
(c) Üstlendikleri görevleri yerine getirebilecek yeterlikte eğitimli ve tecrübeli personeli istihdam etmek ve Diğer Taraf’ın yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilebilmesi adına bu personelden yeterli sayıda istihdam etmekle;
(d) Hizmetlerin sağlanması için gerekli olan tüm araçları, ekipmanı, taşıtları ve diğer öğeleri sağlamakla;
(e) En yüksek kalitede ürün, malzeme, standart ve teknik yöntem kullanmak, ve hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılan veya sunulan veya Nunhems’e gönderilen tüm ürünlerin ve malzemelerin işçilik, kurulum ve tasarım açısından kusurlardan arınmış olmasını sağlamakla;
(f) Gerekli tüm izin ve onayları almak ve bulundurmak ve yürürlükte bulunan tüm mevzuat ve düzenlemelere her zaman uymakla;
(g) Nunhems’in herhangi bir şubesinde uygulanmakta olan sağlık ve güvenlik kurallarına ve başkaca sağlık gerekliliklerine uymakla yükümlüdür.


13. İfa yeri

Sözleşme’de aksine hüküm bulunmadıkça, ifa yeri Nunhems’in belirlemiş olduğu teslimat adresidir.

 

14. Faturalandırma ve ödeme

14.1. Belirlenmiş ücret Katma Değer Vergisi (KDV) eklenmemiş ücrettir. Ödenmesi yasal olarak mümkün ise, KDV, Diğer Tarafça ayrıca ücrete yansıtılır ve ilgili KDV mevzuatında aranan şartları taşıyan fatura Nunhems’e ulaştıktan sonra Nunhems tarafından ek olarak ödenir. Diğer Tarafın faturaları, Sözleşmede belirtilen fatura adresine mallardan ayrı olarak gönderilir. Bütün yazışmalara Nunhems’in PO numarası yazılır. Herhangi bir ek veya iptal edilmiş hizmet ve ürün faturada ayrı bir kalem olarak gösterilir.

14.2. Sözleşme’de aksine hüküm yoksa, ödeme faturanın teslim alınmasından itibaren altmış (60) gün içerisinde yapılır. Nunhems’in ödeyeceği miktarı, Diğer Taraf’ın kendisine olan borçlarından mahsup etme hakkı vardır.

14.3. Ödeme, Diğer Taraf’ın garanti yükümlülüklerinde ve Nunhems’in şikâyet hakkında bir değişiklik yapmaz.

14.4. Her iki tarafın da stopaj vergisini, yasal bir sebebe dayandırdığı müddetçe, kesme hakkı bulunur. Stopaj vergisinin kesilmesi durumunda, vergiyi ödemeyen taraf diğer tarafa gerekli belge ve/veya sertifikaları zamanında teslim edebiliyor olmalıdır. Her iki taraf da olası en düşük stopaj oranını uygulayabilmek için işbirlikçi bir tutum (örnek olarak; çifte vergilendirmenin önlenmesi için bir anlaşma) benimseyecektir.

 

15. Belgeler ve gizlilik

15.1. Nunhems tarafından Diğer Taraf’a, ürünlerin üretiminin sağlanması veya hizmetin verilmesi için sağlanmış, ve Nunhems’in talimatı ile Diğer Tarafça üretlimiş bütün ekipman ve aletler, çizimler, standartlar, kılavuzlar, analiz metodları, tarifler ve diğer belgeler Nunhems’in mülkiyetindedir ve Diğer Tarafça başkaca hiçbir amaçla kullanılamaz, üretilemez veya üçüncü kişilere açıklanamaz. Diğer Taraf Nunhems’in talep etmesi halinde yukarıda belirtilenler tümünü ve bunların kopyalarını zaman kaybetmeksizin Nunhems’e teslim etmekle yükümlüdür. Nunhems Diğer Taraf’a sağlamış olduğu bütün belgelerin fikri mülkiyet haklarını saklı tutar.

15.2. Diğer Taraf, bir teklif talebini, Sözleşme’yi ve bununla ilgili tüm faaliyetleri bir ticari sır olarak kabul edip bunlar hakkında gizlilik ile hareket eder. Diğer Taraf, Diğer Taraf’ın bu yükümlülüklerin herhangi birine veya tümüne uymaması nedeniyle Nunhems'e atfedilen her türlü zarardan sorumludur.

15.3. Diğer Taraf, çalışanlarına ve/veya Sözleşmenin ifa edilmesi ile ilgili üçüncü taraflara benzer yükümlülükler uygular.

15.4. Diğer Tarafın, Nunhems’e, Diğer Taraf’ın herhangi bir garantisi veya diğer yükümlülüğü üzerinde bir etkisi olmaksızın, teslim edilecek mal ve hizmetlerle ilgili veya gerekli olan tüm belgeleri sağlaması gerekmektedir.

15.5. Diğer Taraf, Nunhems’in teslim edilen mal ve hizmetleri kullanması, inşa etmesi, kurması, işlemesi, depolaması, işler hale getirmesi, denetlemesi, bakım ve onarımını yapması için ihtiyacı olduğu bütün belgeleri önceden bir talep olmaksızın ücretsiz olarak ve zamanında Nunhems’e teslim eder.

15.6. Standartlar ve düzenlemeler her seferinde Nunhems tarafından belirlenir, bunların en yeni sürümü geçerlidir.

16. Fikri Mülkiyet Hakları

16.1. Diğer Taraf, Nunhems’e, teslim ettiği mal ve/veya hizmetler ile ilgili olarak ilgili fikri mülkiyet hakkının kullanım hakkını münhasır olmayan, geri alınamaz, aralıksız, uluslararası geçerliliği bulunan ve devredilebilir olarak sağlar. Bu kullanım hakkı, aynı zamanda, Nunhems'in bir iş ilişkisi sürdürdüğü (mümkün) alıcılara veya diğer üçüncü taraflara kullanım hakkı verme hakkını da içerir.

16.2. Sözleşme’nin Nunhems, Diğer Taraf, Diğer Taraf’ın personeli veya Sözleşme’nin ifası ile ilgili üçüncü kişiler tarafından ifa edilmesi sonucu ortaya çıkan tüm fikri mülkiyet hakları Nunhems’e aittir. Diğer Taraf, Nunhems’in bu haklara sahip olması için elinden geleni yapar.

16.3. Diğer Taraf, sağlamış olduğu hizmetin veya malların kullanılmasından veya teslimatından dolayı herhangi bir patentin, ruhsatın ve mülkiyet hakkının veya üçüncü kişilerin sahip olduğu hakların ihlal edilmesinden dolayı sorumludur. Bütün ruhsat masrafları Diğer Tarafça ödenir.

17. Tanıtım materyali

Diğer Taraf, Nunhems'in önceden yazılı onayını almadıkça, açıklamalarda veya reklam materyallerinde veya web sitelerinde Nunhems ile ticari ilişkisine herhangi bir atıfta bulunmayacaktır.


18. Fesih

18.1. Nunhems’in diğer haklarına halel gelmemek kaydıyla, Nunhems’in önceden herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın ve hiçbir zararı tazmin etmekle yükümlü olmaksızın aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde Sözleşme’yi bütünüyle veya kısmi olarak feshetme hakkı bulunur:

- Diğer Taraf’ın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde;
- Diğer Taraf’ın iflasının istenmesi veya Diğer Taraf’ın iflasını ilan etmesi veya ödemelerinin ertelenmesi talebinde bulunması halinde;
- Diğer Taraf’ın faaliyeinin durdurulması/durdurulmuş olması veya tasfiye edilmesi veya devredilmesi halinde;
- Diğer Taraf’ın Sözleşme’yi ifa etmesi için gerekli olan ruhsat veya izinlerin geri çekilmesi halinde;
- Diğer Taraf’ın işletme aktiflerinin önemle bir kısmının haczedilmesi halinde; veya
- Diğer Taraf’ın masrafları sebebiyle Nunhems’e haciz tebligatı gelmesi halinde.


18.2. Nunhems’in yukarıda belirtilen hallerde doğabilecek bütün alacakları tamamen ve anında muaccel olur.

19. Veri gizliliği

Diğer Taraf, (i) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat ile uyumlu olunduğunu, (ii) Nunhems’ten veya başkaca bir şekilde elde edilmiş olan herhangi bir gizli verinin, Nunhems’in açık ve yazılı onayı olmadan Avrasya Ekonomik Birliği (EEU) ülkeleri dışına transfer edilmeyeceğini ve (iii) Diğer Taraf’ın zilyedliğinde bulunan Nunhems’e ait herhangi bir gizli bilginin yasal saklama süresinin sona ermesi ile birlikte yok edileceğini veya geri verileceğini garanti eder.

20. Devir

Nunhems’in Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devretme hakkı buluur. Diğer Taraf, ancak Nunhems’in yazılı izninin bulunması halinde Sözleşme’den doğan hak ve borçlarını üçüncü kişiye devredebilir.

21. Uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme

İşbu Genel Satın Alma Şartnamesi ve Sözleşme Türk hukukuna tabidir. 11 Nisan 1980 imza ve 1 Ocak 1991 yürürlük tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması uygulanmayacaktır. Ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık Türkiye'de yargı yetkisine tabi olacaktır.

Last UpdateSeptember 15, 2019