nunhems-logo.png
BASF | Nunhems

Satışla İlgili Genel Kayıt ve Şartlar

Nunhems Hollanda BV şirketi Voort 6, 6083 AC Nunhem, Leudal Belediyesi, Hollanda tarafından düzenlenmiştir ve 31 Mayıs 2010 tarihinde Limburg Hollanda Ticaret Odasında (sicil no: 13014340) depozito yatırılmıştır. Bu kayıt ve şartlar daha önce yayınlanan tüm sayıların yerine geçer.

Madde 1. Bu Genel Kayıt ve Şartların Uygulanabilirliği
Bu Genel Kayıt ve Şartlar; aksi yazılı olarak belirtilmedikçe Nunhems Netherlands BV,(bundan sonra ‘Satıcı’ olarak adlandırılacaktır) ve alıcı (bundan sonra ‘Alıcı’ olarak adlandırılacaktır) arasındaki tüm teklif ve sözleşmelerde uygulanacaktır. Alıcıya ait genel kayıt ve şartların uygulanabilirliği açıkça reddedilmiştir.

Madde 2. Teklif ve Fiyat

 1. Satıcı tarafından yapılan teklifler taahhütsüzdür. Taahhüt olmayan bir teklif kabul edilmesinden sonraki üç iş gününe kadar geri çekilebilir. Teklifte verilen fiyatlarda katma değer vergisi (bundan sonra ‘KDV’ olarak belirtilecektir) veya benzeri vergi türleri (ör: GST-Mal ve Hizmet Vergisi, satış vergisi, ciro vergisi) hariçtir.
 2. Satıcının periyodik olarak fiyatlarını değiştirme hakkı saklıdır. Her bir yeni fiyat listesinden sonra verilen tüm siparişlerle ilgili olarak önceki fiyat listesi geçersiz olacaktır.
 3. Satıcı tarafından ürün şartnamesi ile ilgili verilen tüm referanslar Satıcı tarafından yayınlandığı şekliyle en son ürün özellikleriyle uyumludur.
 4. Ürünler, Satıcı tarafından paketlenir. Paketleme ücreti Alıcıya aittir.


Madde 3. Hasat ve İşleme Rezervasyonu

 1. Tüm teslimatlar alışılagelmiş hasat ve işleme rezervasyonuna tabidir. Satıcı hasat veya işleme rezervasyonunu başlatsa da bunu tedarik etmek zorunda değildir; ancak mümkünse sipariş edilen miktara uygun şekilde benzer alternatifler tedarik etmeye çalışacaktır.
 2. Satıcı bu rezervasyonu başlatırsa Alıcı zarar konusunda yükümlü değildir.


Madde 4. Sipariş ve Teslimat

 1. Herhangi bir siparişte, sipariş edilen miktar Satıcı tarafından uygulanan standart miktardan farklı olursa veya çeşitli olursa, Satıcı buna en yakın olan yüksek miktarı göndermekte serbesttir.
 2. Satıcı her zaman teslim etmek yükümlülüğünü yerine getirmede yapabileceğinin en iyisini yapacaktır.
 3. Satıcının teslimat yükümlülüğünü düzgün yerine getirmesi; boyut, paket, sayı veya ağırlık bakımından küçük farklılıklarla teslim edilmesini de kapsar.
 4. Satıcının satılan malı parçalar halinde teslim etme izni vardır. Mal parçalar halinde teslim edilirse, Satıcının her bir parçayı ayrı fatura etme hakkı vardır.
 5. Sözleşmenin yapıldığı tarihte uygulanabilir Incoterms (Uluslararası teslim şekilleri) sözleşmede uygulanacaktır.
 6. Aksi yazılı olarak kabul edilmediği sürece, Uluslararası gönderiler ex Incoterms 2000’e göre yükleme yeri EXW (ticari işletmede teslim) şeklinde teslim edilecektir. Ülke içindeki gönderiler, aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, ex Incoterms 2000, Boşaltma Yeri DDU (gümrük resmi ödenmeksizin teslim) şeklinde teslim edilecektir.
 7. Satıcı tohumu nakliye şirketine verdiği anda Satıcı artık geç teslimattan, teslimatın yapılmamasından, diğer nakliye problemlerinden veya zararlarından sorumlu değildir.
 8. Satıcı, satın alma sözleşmesi yapıldıktan sonra ekim veya dikim sezonuna göre uygun bir süre içinde teslimat yapmayı taahhüt eder.
 9. Kabul edilen bir teslimat süresi kritik öneme sahip olmayacaktır. Geç teslimat durumunda, dolayısıyla Alıcının Satıcıya yazılı olarak sorunu bildirmesi ve sözleşmeyi yerine getirmesi için uygun bir süre vermesi gereklidir.
 10. Alıcı, sipariş verdikten sonra Satıcının talebinde yazılı olarak teslimatın yapılacağı ülkenin kurallarına göre aşağıdakilerle ilgili hangi gerekli veri, şartname ve belgenin gerekli olduğunu belirtmelidir:
  • faturalama;
  • bitki sağlığı şartları;
  • uluslararası sertifikalar ve
  • diğer ihracat belge ve ihracat beyanları
 11. Yüksek kalite standartları nedeniyle, teslim edilen tohumlar fatura tarihinden sonraki 15 gün içinde yalnızca orijinal, zarar görmemiş paketinde geri gönderilebilir. KDV veya satış/ciro vergisi hariç olarak faturalandırılan tutarın %75’i tutarında bir kredi mektubu düzenlenecektir. Zararlı böcek bulunan, işlemden geçirilmiş ve işlenmiş tohum geri gönderilemez ve dolayısıyla alacak kaydedilmeyecektir.


Madde 5. Mülkiyeti Muhafaza Kaydı

 1. Teslim edilen mal ve hizmetler bir kontrat kapsamında Satıcı tarafından Alıcıya teslim edilecekler ve bu tür bir kontrat altında Alıcının yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Alıcı Satıcıya olan borcunu tamamen ödeyene kadar Satıcı tarafından teslim edilen malların mülkiyeti muhafaza kaydı Satıcıda kalacaktır.
 2. Mülkiyet kaydı ile ilgili 5. Madde 1. alt bölümünün uygulanacağı Satıcı tarafından teslim edilen mallar normal ticaret gidişatı içinde yeniden satılabilir veya kullanılabilir. Bunlar yeniden satılmış ise Alıcı, malın Alıcılarından mülkiyet muhafaza kaydını talep etmesi gereklidir.
 3. Alıcının malları rehin alması veya mallarla ilgili başka bir hak oluşturmasına izin verilmez.


Madde 6. Ödeme

 1. Fatura tarihinden sonra 30 gün içinde ödemenin Satıcı tarafından alınması gereklidir. Bu süre sonunda Alıcı ödemenin yapılmamasıyla ilgili olarak resmi bir uyarı olmadan, ödenmeyen tarihten itibaren ödenmemiş tutar üzerinden kendi ülkesinde gecikmiş ödeme için kanuni faiz oranında ya da ayda %1 oranında, hangisi daha yüksekse, faiz borçlanacaktır.
 2. Alıcının şirketi tasfiye edilmiş, iflası beyan edilmiş veya ödemeleri durdurulmuşsa; Alıcının ödeme yükümlülüklerinin derhal vadesi dolacaktır ve tüm bunlar Satıcının zarar tazminat talep hakkı saklı kalmak koşuluyla, Satıcı sözleşmeyle ilgili diğer çalışmalarını askıya almak ve sözleşmeyi feshetmek zorundadır.
 3. Eğer taksitli ödeme yapılması kabul edilmişse, taksitin geç ödenmesi durumunda geç ödemeyle ilgili uyarı olmaksızın kalan bütün tutarın derhal vadesi dolacaktır. 6. Maddenin 1. Alt kısmının son cümlesindeki şartlar benzer şekilde uygulanacaktır.
 4. Alıcı bir veya birden fazla yükümlülüğünü yerine getirmez, düzgün bir şekilde ve/veya zamanında yapmazsa;
  • Alıcı vadesi gelmiş ve ödenecek (mahkeme dışı masraflar dâhil olmak üzere) tüm ödemeleri yapana kadar Satıcının yükümlülükleri otomatik olarak ve derhal askıya alınacaktır,
  • Satıcı, Alıcıdan ödemenin tümünü ve/veya Satıcının ülkesinde bilinen bir bankacılık kurumu tarafından düzenlenen, Alıcı tarafından yapılacak işle ilgili banka teminatı şeklinde yeterli bir depozito talep edebilir.
 5. Yukarıda 6. maddenin 1. Alt bölümüne bağlı olmaksızın, Alıcıya gönderilen ürünlerin teslimatından öncesi veya sonrasında Satıcının kendi takdiriyle ödeme (veya ilgili ödeme garantileri) talep etme hakkı saklıdır.
 6. Gönderideki iddia edilen kusur talebini dengelemek başka bir sebeple olsun veya olmasın Satıcının yazılı ön onayı olmadan Alıcı, hiçbir şekilde vadesi gelen bir ödemeyi geciktirmeye veya Satıcının vadesi gelen faturalarından kesinti yapmaya yetkili değildir.
 7. Eğer Satıcının, Alıcıyla ilgili bir şirket –ör: ana şirket, kardeş veya yardımcı şirket- aleyhine alacak talebi varsa ve bu şirket iflas veya tasfiye durumundaysa ya da ödemeleri askıya alınmışsa, Satıcının alacak talebinin o zamanda ödenmesi gerekli olmasa bile Satıcı, Alıcının kendisine karşı sahip olabileceği herhangi bir alacak talebine karşı bu talebi mahsup edebilir.


Madde 7. Ücretin Ödenmesi
Alıcı bir ya da daha fazla yükümlülüğünü yerine getirmezse, mahkeme içinde ve dışında ödemeyi almak için ödenen tüm ücretler Alıcıya aittir.

Madde 8. Yükümlülük

 1. Satıcı ve çalışanı tarafında kasıt veya büyük ihmal durumu hariç olmak üzere Satıcı, yapılan işin eksikliğinden kaynaklanan herhangi bir zarar için yükümlü değildir.
 2. Alıcı, Satıcıya şikâyette bulunduğu işlerle ilgili olası zararı mümkün olduğunca sınırlandırmak zorundadır.
 3. Eğer Satıcı bir veya birden fazla Şarta bağlı olarak yükümlüyse, bu yükümlülük işe ait fatura değeriyle sınırlı olacaktır. Satıcı hiçbir şekilde herhangi bir dolaylı, özel, tesadüfi zarardan veya kar kaybından sorumlu olmayacaktır.


Madde 9. Kullanım ve Garanti

 1. Satıcı, ilgili ürün özellikleriyle ilgili yapılan işin yapabileceğinin en iyisi şeklinde olacağını Alıcıya garanti eder. Ancak ürün özellikleri bir garanti içermez. Teslim edilen mallar, ürün özelliklerine uygun değilse Alıcı bilgilendirilecektir. Ayrıca Satıcı yapılan işlerin Alıcı tarafından koyulan amaçlara uygun olacağını garanti etmez.
 2. Satıcı bir çimlenme kapasitesi belirtmişse, bu sadece çoğaltılabilen laboratuar testlerine dayanır. Alıcıda, belirtilen çimlenme kapasitesi ve tohumun ortaya çıkışı arasında hiçbir direkt ilişki tahmin edilemez. Bu belirtilen çimlenme kapasitesi sadece testin yapıldığı sürede ve koşullarda çimlenme kapasitesini belirtir. Tohumun ortaya çıkışı diğer faktörlerle birlikte Alıcının bulunduğu yere, bitki yetiştirme araçlarına ve iklim koşullarına bağlıdır.
 3. Eğer Alıcı malı işler veya işletirse, malları yeniden paketler veya paketletirse ya da hatalı şekilde kullanırsa; Satıcı tarafından verilen her türlü garanti geçersiz olacaktır.


Madde 10. Arıza; Şikâyet Süresi

 1. Alıcı teslimattan sonra mümkün olan en kısa sürede satın alınan malları incelemelidir. Bunu yaparken Alıcı malların sözleşmeye veya aşağıdakilere uygun olarak teslim edilip edilmediğini kontrol etmelidir, örneğin:
  • Doğru ürünlerin teslim edilip edilmediği,
  • Teslim edilen malların sözleşmeye uygun miktarda olup olmadığı,
  • Teslim edilen malların kabul edilen kalite şartlarını sağlayıp sağlamadığı —veya hiçbir şey kabul edilmemişse— normal kullanım ve/veya ticari amaçlar için belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı.
 2. Eğer görünür hata veya eksiklikler varsa; Alıcı teslimattan sonra beş iş günü içinde uygun şekilde yazılı olarak parti, irsaliye ve/veya fatura detaylarını belirterek Satıcıyı bilgilendirmelidir.
 3. Alıcı her türlü görünmez kusuru gördükten sonra beş iş günü içinde yazılı olarak parti, irsaliye ve/veya fatura detaylarını belirterek Satıcıya rapor etmelidir.
 4. Şikâyetler Satıcı veya üçüncü bir şahsın doğrulayabileceği şekilde ifade edilmelidir. Bu nedenle Alıcı da malların kullanımıyla ilgili kayıt tutmalıdır ve malların yeniden satışı durumunda Alıcılarıyla ilgili kayıt tutmalıdır. Alıcı sözü edilen süre içinde bir şikâyette bulunmazsa; daha sonraki şikâyeti ele alınmayacak ve haklarıyla ilgili süre dolacaktır.
 5. Çimlenme kapasitesi, çeşitsel uygunluk, çeşitsel saflık, teknik saflık ve sağlık ile ilgili taraflar arasında kalıcı bir uzlaşmazlık olması durumunda; kayıtlı ofisi Roelofarendsveen, Hollanda’da bulunan Naktuinbouw (Hollanda Bahçecilik İnceleme Servisi) tarafından masrafı mağlup tarafça karşılanmak üzere bir inceleme (yeniden) yapılacaktır. İnceleme, Naktuinbouw tarafından Satıcının yerinden alınan ve korunan örnek üzerinden yapılacaktır.
 6. 15. Maddede belirtilen kurumlara, bu incelemenin sonuçları üzerindeki uzlaşmazlıklar için başvurma hakkı saklı kalmak şartıyla; bu incelemenin (yeniden) sonucu her iki taraf için bağlayıcı olacaktır.
 7. 10. Maddenin 3. Alt başlığına ek olarak Alıcı, arıza ve bozukluklarla ilgili şikâyetleri süresi içinde kayıtlı posta yoluyla Satıcıya rapor edecektir.


Madde 11. Bilgi Şartı
Satıcı tarafından sağlanan bilgi bir taahhüt içermez. Broşür ve kitapçıklardaki açıklama, tavsiye ve resimler mümkün olduğunca test ve uygulamadaki deneyimlere yakın yerleştirilmiştir. Ancak ekilen üründe bu tür bilgiye dayanarak farklı sonuçlar alınması durumunda Satıcı hiçbir durumda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Malların istenilen büyüme için uygun olup olmadığına ve/veya yerel koşullarda kullanılıp kullanılmayacağına Alıcının kendisi karar vermelidir.

Madde 12. Ticari Marka, Logo ve İşaretlerin Kullanımı

 1. Alıcı, Satıcının ürünlerini diğeri şirketlerin ürünlerinden ayırmak amacıyla kullandığı ticari marka, logo ve işaretleri veya açıkça ayırt edilemeyen ticari marka, logo ve işaretleri kullanmayacaktır Satıcı tarafından üzerine ticari marka, logo ve işaretleri yerleştirilen, Satıcıya ait orijinal paket içindeki ürünlerin ticaretinde bir istisna uygulanacaktır.
 2. 12.maddenin 1. Alt bölümüne bağlı olmaksızın, Ürünlerle ve Satıcının diğer ürünleriyle ilgili dünya çapındaki tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakları, ticari markalar, logolar, patentler, ticari isimler, markalar, gizli teknik bilgiler dâhil olmaz üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) Satıcının veya Satıcıya ait grup şirketlerindeki ilgili bağlı şirketlerin mülkiyetinde kalacaktır.


Madde 13. Yetiştiricinin Hakları

 1. PVP hakları (Mülkiyet Değer Hakkı) dâhil olmak üzere, yetiştirici haklarıyla korunan çeşitlerden alınan tohumlar için Avrupa Topluluğunda ve diğer ülkelerde daimi kontrat yoluyla başvuru yapılmış ve bu haklar alınmıştır. Satıcının ön yazılı izni olmadan çoğaltma ve ticaret için kullanılmayacaktır. Üretim veya yeniden üretim (çoğaltma) amacıyla koşullandırma, satış teklifi, satış veya başka şekilde piyasaya sürmek, ithal etmek, ihraç etmek için yukarıda söz edilen amaçlardan herhangi biriyle ilgili daimi kontrat yoluyla bir izne bağlı şartlar olabilir.
 2. 13. Maddenin 1. Alt bölümüne uygun olarak, dolayısıyla Satıcı tarafından tedarik edilen yukarıdaki ilgili tohum sadece Alıcı tarafından nihai ürün ve diğer bitmiş ürünler Alıcının tesislerinde yetiştirilmek üzere kullanılacaktır.
 3. Alıcı, Satıcıya -veya Satıcı adına denetimleri yürüten üçüncü bir şahsa- denetimler için kendi işyerlerine (işyerleri içinde özellikle seralar olmak üzere) direkt erişim için izin vermek zorundadır. Talep üzerine Alıcı yukarıda söz edilen denetimlerle ilgili tüm kayıt ve hesaplara erişim için de izin verecektir. Satıcı, ziyaret planı için uygun bir süre içinde Alıcıyı bilgilendirecektir. Alıcı yukarıda sözü edilen yükümlülükleri kendi müşterilerine uygulayacaktır.
 4. Alıcıya tedarik edilen tohumdan elde edilen bitmiş ürün sadece Alıcı tarafından, Satıcının tescilli çeşidi adı altında satılacaktır.
 5. Eğer korunan çeşit içinde bir mutant bulursa, yetiştirici haklarıyla korunan tarafı derhal kayıtlı posta ile bilgilendirecektir.
 6. Korunan tarafın yazılı olarak talep etmesi durumunda Alıcı, talebi aldıktan sonraki iki ay içinde bu tarafa mutanttan alınan bir test materyali gönderecektir. Alıcı korunan çeşit içinde bir mutant bulan herhangi bir kişinin, mutanttan istifade etmek için ‘ebeveyn çeşidi’ ile ilgili yetiştiricisinin (yetiştiricilerinin) iznini alması gerektiğinin bilincindedir. Alıcı; üretim veya yeniden üretim ( çoğaltma), çoğaltma amacıyla koşullandırma, satış teklifi, satmak veya başka şekilde piyasaya sürmek, ithal etmek, ihraç etmek, yukarıda söz edilen amaçlardan herhangi biri için depolama aktivitelerinden herhangi birini yapmak amacıyla mutantı bulan kişinin ‘ebeveyn çeşidiyle’ ilgili yetiştirici haklarıyla korunan tarafın iznini alması gerektiğinin özellikle farkındadır.


Madde 14. Mücbir Sebepler

 1. Mücbir sebepler, yükümlülüğün yerine getirilmesini engelleyen, çalışmayı imkânsız veya anlamsızca zor kılan koşullar varsa Satıcıya isnat edilemeyen koşulları ifade eder. Bu koşullar - bunlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmadan-aşırı hava şartları, doğal afetler, herhangi bir devletin hareketleri, kuralları veya kanunları, savaş veya sivil isyan, yangın, salgın hastalık, kamu hizmetlerini veya genel taşımacılık hizmetlerini kullanamama nedeniyle üretim tesislerinin ve materyallerinin yok edilmesi, Satıcının şirketinden başka şirketlerde grev, Satıcının şirketinde gayri resmi grev veya politik grev, kabul edilen hizmeti gerçekleştirmek için gerekli hammaddelerin ve diğer mal veya hizmetlerin genel eksikliği, Satıcının bağlı olduğu alt tedarikçilerde veya diğer üçüncü şahıslardaki beklenmedik gecikmeler ve genel nakliye problemleridir
 2. Satıcı, malı teslim edemeyecekse veya mücbir sebep nedeniyle zamanında teslim edemeyecekse derhal Alıcıyı bilgilendirecektir.
 3. Mücbir sebeplerle ilgili olayın iki aydan fazla sürmesi durumunda, her iki tarafın sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. Bu durumda hiçbir taraf, diğer tarafın herhangi bir zararını ödemek zorunda değildir.


Madde 15. Uzlaşmazlıkların Çözümü

 1. Taraflar görüşmelerle tahkimi kabul etmediği sürece, her türlü uzlaşmazlık, 17. Maddede seçilen uygulanacak kanunun zorunlu kurallarıyla ilgili başka bir mahkeme yetkili olmadıkça, Satıcının kayıtlı işyerinin olduğu yerdeki birinci derecede yetkili sivil mahkeme tarafından çözülecektir.
 2. Uzlaşmazlık durumunda, uzlaşmazlığı bir hakem heyeti veya sivil mahkemeye götürmeden önce taraflar öncelikle görüşmeler veya diğer bir arabuluculuk yoluyla çözüm bulmaya çalışacaklardır.
 3. Satıcının daima Alıcıyı kanunen yetkili veya uygulanacak olan uluslararası anlaşmayla ilgili mahkeme huzuruna çağırma hakkı vardır.
 4. Bu Genel Kayıt ve Şartların bir maddesi geçersiz olursa, bu madde otomatik olarak (kanun hükmü uyarınca) en yakın şekilde uygun olan geçerli bir maddeyle değiştirilecektir. Gerekirse taraflar yeni madde metni hakkında uygun görüşmeler yapabilirler.
 5. Bu durumda Genel Kayıt ve Şartların diğer koşulları mümkün olduğunca tamamen geçerli kalacaktır.


Madde 16. GMO - Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar hakkında Sorumluluk Reddi
Müşteriye sağlanan varyetelerin tohumları GDO mevzuatı uyarınca düzenlenen varyeteler olma niteliğine sahip olmayan ve rekombinant DNA veya hedeflenmiş genom optimizasyonu teknolojileri kullanılarak geliştirilmemiş varyetelerdir. Bu varyetelerin geliştirilmesinde ve kimlik korunmasında kullanılan yöntemler farklılaşan türlerin varlığından kaçınmayı amaçlamaktadır ve bu da rekombinant DNA içeren materyal veya hedeflenmiş genom optimizasyonu kullanılarak değiştirilmiş olabilecek materyal bulunmasından kaçınmayı içermektedir.

Tohum üretimi, öngörülen tecrit uzaklıkları dahil olmak üzere, üretimin gerçekleşmiş olduğu ülkedeki üretim kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Nunhems kendi ürünlerinin düzgün şekilde yöneticiliğini yapmaya bağlıdır, şu web sitesinde bulunabilecek olan Excellence Through Stewardship™ endüstri yöneticiliği girişimini desteklemektedir ve buna bağlılığını teyit etmiştir: www.excellencethroughstewardship.org. Ancak polenin serbest sirkülasyonu nedeni ile ve rekombinant DNA içeren materyalin veya hedeflenmiþ genom optimizasyonu kullanýlarak deðiþtirilmiþ olabilecek materyalin tohum üretim bölgelerinde başkaları tarafından yetiştirilmesi hariç tutulamayacağı için bu gibi materyal ile karışımlar tamamen önlenemez. Bu nedenle, bu teslimatı oluşturan tohum partilerinin rekombinant DNA içeren materyalin veya hedeflenmiþ genom optimizasyonu kullanýlarak deðiþtirilmiþ olabilecek materyalin hiçbir izini içermediği konusunda bir garanti verilemez.

Madde 17. Uygulanacak Kanun

 1. Satıcı ve Alıcı arasındaki tüm sözleşmelerde Satıcının işyerinin kayıtlı olduğu ülke kanunları geçerlidir.
 2. Eğer Satıcı ve Alıcının kayıtlı işyeri aynı ülkede değilse; bu Genel Kayıt ve Şartlardan farklı olmadığı sürece ve Satıcının ülkesindeki zorunlu kanun kurallarıyla çelişmediği sürece, Uluslararası Mal Satışıyla (Viyana Satış Hakları Konvansiyonu) ilgili Birleşmiş Milletler Konvansiyonu da uygulanacaktır.
Son güncelleme 16 Eylül 2019